กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 พ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

สาธารณสุข
แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16936/ หรือ
ตำแหน่ง: นักโภชนาการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสถิติ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างไฟฟ้า,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๑๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป และ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าจ้างของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักโภชนาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690-9400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักโภชนาการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารโภชนศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการกำหนด อาหารและโภชนบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการ
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word , Excel) ได้อย่างดี
๓. มีทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านโภชนคลินิก โภชนวิชาการ และโภชนบริการ
๔. หากมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร หรือ CDT จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ


นักวิชาการสาธารณสุข

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๒. หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)    จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๓. มีทักษะการเป็นผู้ดำเนินการในพิธี (พิธีกร)
๔. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน


นักวิชาการสถิติ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันคุณวุฒิวิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หรือคุณวุฒิสาธารณสุขคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักบริการ
๔. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒. มีทักษะในการใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายช่างไฟฟ้า

๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชา ช่างยนต์
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ช่วยพยาบาล

๑. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศบียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๒. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. มีใจรักในงานบริการ


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
๒. เพศชาย
๓. มีใจรักในงานบริการ


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๓. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
(วิธีการประเมิน โดยการทดลองการปฏิบัติงาน)


พนักงานบริการ

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
๓. เพศหญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักโภชนาการ

ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ชื่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา โภชนาการด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานโภชนศาสตร์ (Service profile) (HA รับรองคุณภาพสถานพยาบาล) จัดทำแผน งบประมาณประจำปี และแผนการปฏิบัติงานแผนเงินบำรุงของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จัดทำแบบสรุปผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมุดพก) ให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มงาน ดำเนินการเขียนโครงการ และดำเนินการ จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณของกลุ่มงาน ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในผู้ป่วย IPD และผู้ป่วย OPD ร่วมกับทีมโภชนาการ และจัดทำแบบสอบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรับ บริการอาหาร ผึเกอบรมสอนสาธิตอาหารผู้ป่วยมะเร็งเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการ ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ศึกษาด้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงถ่ายทอดให้ความรู้สำหรับผู้ที่ มาศึกษาดูงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาการด้านสาธารณสุข วางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์ทางด้านคุณภาพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ติดต่อประสานงาน รายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อ อายุการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กำกับดูควบคุมเอกสารคุณภาพให้เป็น ปัจจุบัน ดำเนินการวางแผนงานเขียนโครงการด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการ ด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงานนัดหมาย การประชุมต่าง ๆ จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วน ของหนังสือราชการเพื่อดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาก่อนและหลัง จัดทำหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ติดตามผลการดำเนินงานตามที่หารือในที่ประชุมติดต่อ ประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ – ส่งโทรสาร ส่ง E-Mail และโปรแกรมสื่อสารต่าง ๆ เช่น โปรแกรมไลน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีทั่วไปของส่วน ราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การ วิเคราะห์งบประมาณ การพัฒฺนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะ ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลและรายงาน การเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติงานด้านสถิติ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน วิชาการด้านเวชสถิติ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียน และเอกสารด้านวิชาการด้านเวชสถิติ รวบรวมข้อมูลสถิติทางการแพทย์ และวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน ต่าง ๆ การให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนร่วมดำเนินการวางแผนดำเนินงาน ที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงาน สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทำ สถิติ ข้อมูล และบันทึกประวัติการใช้ จัดทำบัญชีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทาง ร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไมเป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการ รักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยเข้ารับบริการและ ตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องถ่ายรังสีต่าง ๆ ภายในห้องรังสีให้อยู่ ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อ


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ปฏิบัติงานการให้บริการงานเอกสารต่างๆ ของทางราชการ เอกสารด้านวิชาการและอื่น ๆ ภายใน หน่วยงาน รวมทั้งการรับ-ส่งลงทะเบียนหนังสือเอกสารทางราชการ การผลิตเอกสาร การจัดทำรูปเล่ม การถ่าย สำเนาเอกสารและการบันทึกรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบ อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น งานทำความสะอาด บริการ ต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักโภชนาการ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ และการกำหนดอาหาร
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธึ๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ ๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
–    การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, Power Point)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์)
๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธึ๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความลูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นักวิชาการสถิติ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเวชระเบียน
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
–    เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word , Excel)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความลูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นายช่างไฟฟ้า

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ ๑.ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
(วิธีการประเมิน โดยการทดลองการปฏิบัติงาน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
(วิธีการประเมิน โดยการทดลองการปฏิบัติงาน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธึ๋ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
(วิธีการประเมินโดยการทดลองการปฏิบัติงาน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
(วิธีการประเมิน โดยการทดลองการปฏิบัติงาน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลส้มฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานบริการ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๔. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
(วิธีการประเมิน โดยการทดลองการปฏิบัติงาน)
๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5อาคารดำรงนิราดูร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 – 26 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022026800

ต่อ 1518

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ | file 1