สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ก.ค. -8 ส.ค. 2567 รวม 21 อัตรา,

แชร์เลย
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/18158/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,450-25,050
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ค. – 8 ส.ค. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๖๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21450-25050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21450-25050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

๑. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
๒. เป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใซ้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินในการสอบครั้งนี้


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๑. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินในการสอบครั้งนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ลังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา พิจารณา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยการรับหรือไม่รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน
(๒) แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐานเบื้องด้น แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบ รายละเอียดเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง จัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการ
เสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบล้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
(๔) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๔) จัดทำสำนวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเชิพาะ ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนแกบุคคลหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความจำเป็น


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ งานล่าม เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือเพื่อใช้ในกิจการของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(๓) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมร่วมกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้การประชุมบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(๔) ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น รายงาน ดำเนินการติดต่อ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือและช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างประเทศ และแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน การฟิกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุมในต่างประเทศ
(๕) อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การเดินทางไปฟิกอบรม ศึกษาดูงาน และการประชุมในต่างประเทศของผู้ตรวจการแผ่นดินและบุคลากรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ของสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปทางด้านวิเทศสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานเป็นภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของสำนักงาน และผู้มาติดต่อ เพื่อให้ได้ รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมาย
(๓) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล และ เพื่อใช้ประกอบการเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรว’แการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการ พิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตาม มาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
(๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๖) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
(๗) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ส่วนที่ ๑ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรว’แการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการ พิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตาม มาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
(๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๖) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
(๗) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง


วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 8 ส.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร