สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 เม.ย. 2564

แชร์เลย

สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

สถาบันพระบรมราชชนก

ลิงค์: https://ehenx.com/13858/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัยและ/หรืออัตนัย) การทดสอบปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 5. พระราชบัญญ้ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 8. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารบุคลากร ภาครัฐ การจัดการภายไนสำนักงานและการบริหารราขการทั่วไป
 5. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงานในองค์กร
 6. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
 7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทำการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด สร้างสรรค์ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันพระบรมราชชนก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ ๒/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ งานบุคลากร ชั้น ๓อาคารศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 – 21 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันพระบรมราชชนก

แผนที่ | ประกาศ 1 |