พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกประเภทบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก,ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกและบุคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยรูปแบบบัตร, ใบอนุญาต, อายุใบอนุญาต, แบบคำขอรับใบอนุญาต, คำขอต่ออายุ, คำขอเลื่อนระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และตราสัญลักษณ์สภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาสถาปนิก อำนาจและหน้าที่ของกรรมการสภาสถาปนิก และการมอบหมายให้ทำการแทนนายกสภาสถาปนิก หรือทำการแทนคณะกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วย การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ DOWNLOAD
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ DOWNLOAD
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๖ [ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓] DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๕ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕ DOWNLOAD  
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ DOWNLOAD
 • กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓] DOWNLOAD
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ DOWNLOAD
 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ ว่าด้วยการกำหนดชื่อ ตำแหน่ง และชื่องานของสภาสถาปนิกในภาษาอังกฤษ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. ๒๕๕๒ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยรูปแบบบัตร, ใบอนุญาต, อายุใบอนุญาต, แบบคำขอรับใบอนุญาต, คำขอต่ออายุ, คำขอเลื่อนระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และตราสัญลักษณ์สภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๖๓ DOWNLOAD
 • ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ DOWNLOAD