กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ต.ค. 2563

แชร์เลย

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/11453/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดกางานทั่วไปปฏิบัติการ สักงัดสำนักงานรัฐมนตรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1.ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทงำานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ร่วมวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อให้มีระบบงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและสำนักงานรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานรัฐมนตรี

1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของรัฐมนตรีได้อย่างสูงสุด

1.3 ควบคุม และดูแลการรับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเตรียม การจัดพิมพ์จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่างหนังสือโต้ตอบ (เช่น หนังสือตอบขอบคุณ หนังสือตอบรับเชิญ/ตอบปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี เป็นต้น) กับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1.5 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ

1.6 ตรวจ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

1.7 ควบคุม และดูแลการดำเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพ่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่กำหนดไว้ และมีพัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และสอดคล้องตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

1.8 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บ การรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง และให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่อไป

1.9 ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณ แผนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย งบเดือน และงบรปะมาณประจำปีของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

1.10 ควบคุมและดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการยืมตัวและส่งตัวคืนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ช่วยราชการข้าราชการการเมือง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการยืมตัวและส่งตัวคืนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ช่วยราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเสร็จตรงตามเวลา

1.11 ควบคุมและดูแล จัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากร และการเก็บข้อมูลการบันทึกการลงเวลา และการสรุปวเลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานสรุปการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้

1.12 ควบคุม และดูแลการขออนุมัติ และการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อรายานผลการปฏิบัติงานล่วงเวลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นรายเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา

1.13 ควบคุม ดูและละรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป เช่น การขออนุมัติ จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมของรัฐมนตรี/เลขานุการรัฐมนตรี/ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯลฯ การจัดเตรียมของในงานพิธีการต่างๆ เช่น ของทำบุญตักบาตร ของขวัญ ดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามระเบียบ

1.14 ควบคุม าและดูแลารจัดทำ การแก้ไขและการปรับปรุงวาระงานสำหรับงานเลขานุการรัฐมนตรีและข้าราชการการเมือง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

1.15 ควบคุม ดูแลและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพิเศษของรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานกิจการพิเศษของรัฐมนตรีเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

1.16 ติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการนำไปใช้และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

1.17 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่กี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธูรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.19 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานรัฐมนตรีบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

2. ด้านการวางแผน

2.1 วางแผนหรือมีส่วนร่วมในกาวางแผนการทำงานแผนงานหรือโครงการระยะสั้น บางส่วนของหน่วยงานระดับกองหรือสำนัก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

2.2 วางแผนการจัดเก็บเอกสาร รายงาน และหนังสือต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น

3. ด้านการประสานงาน

3.1 พัฒาความสัมพันธ์ด้วยการนำเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน

3.2 ให้คำแนะนำด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน

3.3 ประสานงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ด้านการบริการ

4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน

4.2 ให้บริการ คำแนะนำ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานเลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
3.ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนโครงการ
4.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม
5.ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
6.ความรู้เกี่ยวกับการร่างหนังสือราชการ การจดบันทึกรายงานการประชุม
7.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
8.ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
9.ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการการเมือง
10.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการข้อมูล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |