สพฐ.กสจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 9 อัตรา,

แชร์เลย

สพฐ.กสจ.พัทลุงเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สพฐ.กสจ.พัทลุง

ลิงค์: https://ehenx.com/9846/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ.กสจ.พัทลุง เปิดรับสมัคร

ประกาศสพฐ.กสจ.พัทลุง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 3. ภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 6. ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

 • มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ตรงตามกลุ่มวิชาตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
 • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิาชีพครูเท่านั้น)

วิชาที่สอบ

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การคีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสนมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  3. การคิดวิเคราห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
 2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่านโดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น
 3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 3. หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
 4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 5. การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอบ (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  1. รัฐธรรมนูญแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
  3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. กฎหมายว่าด้วยรเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
  8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
 2. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  1. ยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี
  2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูปริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

 1. คุณลักษณะบุคคล (25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
  1. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
  2. วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
  3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู
 2. การพัฒนาตนองและวิชาชีพ (25 คะแนน) ให้ประเมินตากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้
  1. ประวัติการศ฿กษา
  2. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิลชาเอกที่สำเร็จการศกึษา
  3. การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
 3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัิตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้
  1. การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
  2. ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
  3. ทักษะการใช้คำถามแลการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
  4. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
  5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ.กสจ.พัทลุง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.กสจ.พัทลุง

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |