สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ย. -25 ต.ค. 2562 รวม 56 อัตรา,

แชร์เลย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลิงค์: https://ehenx.com/3494/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า),นายช่างศิลป์ปปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-15,000
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ย. – 25 ต.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ 4/2558 (ว 1) ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ 59/2561 (ว 15) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

นายช่างศิลป์ปปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ
 2. เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียง ซึ่งได้รับการทดสอบเสียงและการอ่าน ฟังเสียง แล้วรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากคณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
นายช่างศิลป์ปปฏิบัติงาน
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
 3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
 2. เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 120 คำ พิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ
 3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการและ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
เจ้าพนกงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อสารมวลชน ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และการทำข่าวหรือการนำเสนอข่าว
 2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ และด้านสื่อสารมวลชน
 3. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน
 4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันะ์ การผลิตสื่อ การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อากรประชาสัมพันธ์
 5. ความรู้เกีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

3. สอบปฏิบัติ

ทดสอบเสียง การอ่านฟังเสียง เช่น อักขรวิธี ความถูกต้อง ความชัดเจน การนำเสนอ เป็นต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ความรู้เรื่อง Hardware Software และ Network
 3. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบิหารจัดการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐสภา นโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาจัดทำนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงตลอดจนการติดตามประเมินผล
 3. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แบบแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระบบราชการ 4.0
 4. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลงและมอเตอร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า
 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีซ่อมบำรุงรักษาและป้องกันระบบไฟฟ้า
 5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
นายช่างศิลป์ปปฏิบัติงาน

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้การออกแบบและผลิตงานศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุที่เกี่ยวข้อง
 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 6. ความรู้เกีย่วกับการใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. การเขียนชวเลขและภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 120 คำ (1 ชั่วโมง)
 2. พิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ (15 นาที)
 3. พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ (15 นาที)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และการนำส่งคลัง พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
เจ้าพนกงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมาย และกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อใช้จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันะ์ของหน่วยงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงาน หรือนโยบายของหน่วยงาน
 4. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน
 5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |