สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ม.ค. -20 ก.พ. 2567 รวม 14 อัตรา,

แชร์เลย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://ehenx.com/18039/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านพิธีการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ม.ค. – 20 ก.พ. 2567
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นช้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๓.๒ ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้!ด้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์!ด้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานตามภารกิจชองหน่วยงาน
๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(๒) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(๓) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล
(๔) จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
(๕) สรุป วิเคราะห์ ประมวลผลการนำเสนอข่าวและความเห็นชองสื่อมวลชน จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางข่าวประจำวัน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก1ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อคัดเลือกจัดทำสรุป ประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่แก่ประชาชนทางเอกสารและเว็บไซต์รัฐบาลไทย
(๒) รวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นผลการประชุม จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แกสื่อมวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์รัฐบาลไทย
(๓) จัดทำรายงานข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย รัฐบาลทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
(๔) ประมวล เรียบเรียงคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในโอกาสสำคัญ และในรายการของ นายกรัฐมนตรีทางสถานีโทรทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์รัฐบาลไทย
(๕) จัดทำสื่อและเผยแพร่ภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๖) ออกแบบและผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอข้อมูล
(๗) ควบคุมห้องผลิตรายการ และระบบเทคนิคของเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) และระบบการถ่ายทอดสด (Live) ในโซเชียลมีเดีย
(๘) ถ่ายภาพและวิดีโอ ในภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ-สำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๙) จัดเก็บ สืบคัน และให้บริการสื่อดิจิทัลแก่หน่วยงานต่างๆ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้น
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแกบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และ สร้างความเข้าใจแกบุคคลทั่วไป
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) วิเคราะห์ กลั่นกรอง เสนอแนะข้อกำหนดรูปแบบงานพิธีการและมารยาทสังคม ภายในประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๒) ประสานงานภารกิจนายกรัฐมนตรีในงานพระราชพิธี และดำเนินงาน รัฐพิธี งานรัฐพิธี ในโอกาสพิเศษ ศาสนพิธีและงานพิธีสำคัญต่าง ๆ ในนาม/ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๓) รับผิดชอบงานแบบพิธีและมารยาทสังคมภายในประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๔) ดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับรองในนามรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๕) รับผิดชอบงานแบบพิธีในการไปราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๖) รับผิดชอบงานต้อนรับบุคคลสำคัญชาวไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะและเข้าพบนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๗) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๕.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามข้อ ๓ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานเลขานุการ และการประสานงาน เป็นต้น
๕.๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก!ขเพิ่มเดิม และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
–    พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๕.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๕.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี การประชาสัมพันธ์
๕.๓ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการต่างประเทศ
๕.๕ ความรู้เกี่ยวกับการสรุป วิเคราะห์ ประมวลผลการนำเสนอข่าวและความคิดเห็นของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย    


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบช้อเขียน ดังนี้
๕.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๕.๒ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว
๕.๓ ความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านประชาสัมพันธ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๕.๑ ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๕.๒ มุมมอง การคิดวิเคราะห์เชิงพิธีการ
๕.๓ การเขียนและแปลภาษาอังกฤษระดับปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 20 ก.พ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศรับสมัคร file 1