กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ม.ค. -26 ม.ค. 2567

แชร์เลย
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18038/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ม.ค. – 26 ม.ค. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย หรือสาขาวิชาที่ทางเหล่าทัพรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพศชาย/หญิง


พนักงานคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์/ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีความรู้ความสามารถใน


พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพศชาย/หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1.1 ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือการแก้ไขการพูดแก่ผู้ให้บริการผู้ป่วย ครอบคลุม
ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟื้นฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่
ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและการทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์

2.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.2 ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่อง. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2.3 นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานธุรการ

3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3.2 รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
3.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน

กองทัพอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 – 26 มกราคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1