มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ม.ค. 2566 รวม 36 อัตรา,

แชร์เลย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงค์: https://ehenx.com/18007/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการแผนและสารสนเทศ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา,นักวิชาการวัฒนธรรม,พนักงานช่างเทคนิค,นักวิชาการวิทยาศาสตร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการสารสนเทศ,นักตรวจสอบภายใน,นักบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการวัฒนธรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-21000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และการใช้งานระบบ Google Suite เป็นอย่างดี
2. สามารถจัดการงานบริหารและธุรการ ได้แก่ การลงทะเบียน รับส่งเอกสาร การร่างโต้ตอบหนังสือ การนัดหมายและการดำเนินงานด้านการประชุม
3. มีความสามารถด้านการจัดโครงการกิจกรรม
4. มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเดินทางไปราชการ
5. มีความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สารสนเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
1. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ หรือการสนับสนุนการบริหารจัดการประชุม อย่างน้อย 2 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล และมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน(Microsoft Office) Internet Google data studio เป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3. หากมี ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยโปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)


นักทรัพยากรบุคคล

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน(Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ทำงานในด้านพัฒนานักศึกษา ด้านงานบริการการศึกษา บริการวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป การวางแผน และการพัฒนาบุคลากร โปรดยื่นเอกสารประกอบ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มี ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft office) และ Internet เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกหน่วยงานได้
5. สามารถวางแผนระบบการสรรหาบุคลากรได้
6. สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. มีความสามารถในการจัดการสารสนเทศด้านบุคลากร


นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สารสนเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถด้านการศีกษา สำารวจ รวบรวมสถิติข้อมูลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ วิจัยและการประมวล เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศ และรายงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์
2 มีประสบการณ์ทำงานในด้านการเผยแพร่ข้อมูล ให้บริการดูแลอุปกรณ์โสตผลิตสื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่ข่าวสาร โปรดยื่นเอกสารประกอบ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง โสตทัศนศึกษา ทางเวชนิทัศน์ วิชานิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์ การพัฒนาศิลปะภาพยนตร์ ดิจิตัลมีเดีย
1. มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet ในระดับดี
3. มีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน ออกแบบ และ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทั้งกระบวนการ pre-production production และ post-production
4. มีความรู้ความสามารถในการบันทึกเสียง ตัดต่อ การใช้โปรแกรมเสียงและตัดต่อเสียงและการแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
5. มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิทัล การถ่ายภาพในสตูดิโอ และการใช้โปรแกรมแต่งภาพ โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบมุมกล้อง ลำดับเรื่องในการทำสื่อ
7. มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถในการจัดเตรียม ควบคุม ใช้งาน และดูแลรักษา อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสตูดิโอ ได้
9. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อการผลิตสื่อเป็นอย่างดี
10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
2. กรณี มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1 จะต้องมีประสบการณ์ การทำงานหรือมีความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง ที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ด้านการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ ออกแบบ/พัฒนา ควบคุมดูแลงาน ด้านเทคนิคและบริการโสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือการผลิตงาน โสตทัศนศึกษา ซ่อมบำรุงและดูแลรักษา เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ระบบ CCTV การจัดทำ presentation ด้วย multimedia จัดทำระบบถ่ายทอดสด วิดีโอผ่านสื่อออนไลน์ และ Social media การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการจัดท่าและติดต่อออกแบบงานกราฟฟิกและการออกแบบเว็บไซต์ อย่างน้อยกว่า 2 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ
4. หากมี ประสบการณ์ การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งงาน โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมิเดีย
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)
3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Software ในการผลิตสื่อดิจิทัลเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้
5. มี ประสบการณ์และผลงานในด้านการผลิตสื่อดิจิทัล โปรดยื่นเอกสารประกอบ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ สื่อสารมวลชน โฆษณา เทคโนโลยีการศึกษาแพยศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การผลิตสื่อ โสตทัศนศึกษา การใช้งาน Application Zoom หรือ Google Meet เป็นต้น


นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
1. มีประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ
2. หาก ผ่านการทดสอบความรู้ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
3. หากมี ประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)


นักวิชาการวัฒนธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหา ที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวัฒนธรรม
3. วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกัน ทางวัฒนธรรม
4. รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพื่อนำมาเป็นฐาน ข้อมูลในการวางแผนดำเนินการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
5. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลายหลายทางวัฒนธรรม


พนักงานช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. อายุไม่เกิน 30 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)
3. มีสมรรถนะด้านดิจิทัลทางด้านการสืบค้นและการใช้งานการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
4. หากมี ประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า และหรือด้านอิเล็กทรอนิกส์ โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)


นักวิชาการวิทยาศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)
2. มีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูล การใช้เครื่องมือ การซ่อมบำรุงเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้มีจิตบริการ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบนวัตกรรมอื่น ๆ ได้
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถทางด้าน Parasitology, Microbiology, Pathology, Biochemistry, Immunology

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
3. หากมี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ ด้านงานช่าง หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม หรือ มีประสบการณ์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการแปรรูปอาหาร การพัฒนานวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1. มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องด้านการแปรรูปอาหาร โปรดยื่นเอกสารประกอบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร


นักวิชาการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มี ประสบการณ์ ด้านระบบสารสนเทศ และสามารถ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น Power Bl, Canva โปรดยื่นเอกสารประกอบ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้
3. หากมี ความรู้ ทักษะ หรือ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการแนะแนวให้คำปรึกษา หรือหลักสูตรทางจิตวิทยา โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มี ผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สารสนเทศศาสตร์ การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
3. มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เช่น ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หรือการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education หรือชื่อย่อว่า OBE) เป็นต้น

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง การศึกษา บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สารสนเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้
4. มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้ดี
5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน งานบริการ และ งานส่งเสริมวิชาการ มีใจรักงานบริการ มีความทุ่มเทในการทำงาน


นักวิชาการสารสนเทศ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การท่องเที่ยว เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศาสตร์ การออกแบบ การตลาดดิจิทัล1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการสร้าง Content การเรียน การสอน หรืออื่นๆ เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์


นักตรวจสอบภายใน

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการ Windows การใช้งาน Google Drive Onedirve Microsoft Office Ms.Excel ขั้นสูง เช่น การใช้งาน Founction Pivot Table VLOOKUP
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี การสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและนโยบายภาครัฐ มาตรฐานการสอบทาน ให้เกิดความเชื่อมั่น
3. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
7. หากมี คุณสมบัติหรือประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT AUDIT) โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)


นักบัญชี

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี


นักวิชาการเงินและบัญชี

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการทั่วไป
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง การเงิน บัญชี
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้
3. หากมี ความสามารถด้านการใช้งาน Microsoft Power BI โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร
1. มี ประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft office) และ Internet เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้
4. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินละบัญชีได้ดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกหน่วยงานได้


นักวิชาการพัสดุ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. หากมี ประสบการณ์และมีความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
4. มีสมรรถนะด้านดิจิทัลทางด้านการสืบค้นและการใช้งาน การติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน


นักประชาสัมพันธ์

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) โปรแกรมออกแบบและกราฟฟิก สามารถดูแลจัดการเว็ปไซต์ ได้
2. หากมี ประสบการณ์หรือสามารถตัดต่อคลิปวิดิโอหรือ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปรดยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี)


นักวิเทศสัมพันธ์

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง การศึกษา วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหาร รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้านการเขียน อ่าน และสื่อสาร เป็นอย่างดี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ หรือ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน อ่าน และสื่อสาร เป็นอย่างดี
3. ประสานงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้
4. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองสถาบัน ประชุมทั้งในและต่างประเทศของผู้บริหาร
5. ประสานงานการเดินทางของอาจารย์และอาสาสมัครชาวจีน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน
6. ประสานงานและดำเนินการใบอนุญาตทำงานและขอวีซ่า สำหรับอาจารย์ชาวจีน
7. ประสานงานการขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน และการเดินทางสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศจีน
8. สามารถแปลเอกสาร และเป็นล่ามแปลภาษาไทย-จีน ให้กับหน่วยงาน/คณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห์


นักวิชาการช่างศิลป์

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ ศึกษาศาสตร์ (ศิลปศึกษา) เวชนิทัศน์ ออกแบบนิเทศศิลป์จิตัลมีเดีย นิเทศศาสตร์
1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี โปรดยื่นเอกสารประกอบ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) และ Internet ในระดับดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และสื่อสารได้
4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อการผลิตสื่อเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในการวางแผน ออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ทั้งกระบวนการออกแบบ การผลิต เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบทั้งภาพ อักษร ภาพเคลื่อนไหวตลอดจนปรับแต่งเพื่อใช้สำหรับเว็บไชต์ สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, YouTube) และสื่อต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ในการออกแบบกราฟฟิก เช่น Adobe Photoshop ILLUSTRATOR ในการผลิตสื่อและปรับแต่งภาพใต้
8. มีความคิดสร้างสรรค์และหลักการในการออกแบบเทีอการผลิตสื่อ ที่ตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลายรวมถึงบริหารจัดการเวลาทำงาน ให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร