กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ม.ค. 2566

แชร์เลย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/18005/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานช้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12500 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1) อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี และไม่เกิน 60 ปี จบการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2) มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด มีจิตบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ครบ 32 ประการ มีบุคลิกภาพเหมาะสม กับตําแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
4) มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) สามารถขับรถยนต์ 4 ล้อได้ทุกประเภท มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สําหรับการดูแล บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ากรณีรถยนต์ขัดข้อง
6) รู้เข้าใจพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง
7) รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเส้นทางหลักในต่างจังหวัด เป็นอย่างดี
8) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ และสามารถพักค้างคืนได้ในกรณี ไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ทุกกรณี
9) เอกสารหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
10) ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 – 20 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประกาศรับสมัคร file 1