สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2566 รวม 10 อัตรา,

แชร์เลย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/18003/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรื่อง รันสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล่ เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซ้ความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการ ทำงาน มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานลิ่นตามที่ใด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
(๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑.๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลลิ่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดัชนืเศรษฐกิจการค้า เครื่องชี้วัดด้าน เศรษฐกิจการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่าง ๆ
(๑.๒) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการ ชองส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบัานเมืองที่ดี
(๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
(๓) ต้านการประสานงาน
(๓.๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
(๓.๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่!ด้รับมอบหมาย
te) ด้านการบริการ
(๔.๑) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับฟ้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(๔.๒) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวช้อง รวมทั้งตอบข้อหารือ ต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อให้ข้อมูล ด้านการพาณิชย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานชองผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ที่เกี่ยวซ้อง
(<£) ปฏิบัติงานชิน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย (๑) ความรู้ความสามารถทั้วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด และนโยบายการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ (แบบปรนัย จำนวน ๓๕ ข้อ)
(๒) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ (แบบปรนัย จำนวน ๓๕ ข้อ)
(๓). ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แบบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ)
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทืวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สรัางสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น ของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร