กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ม.ค. 2566 รวม 50 อัตรา,

กรมบังคับคดี
แชร์เลย
กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมบังคับคดี

ลิงค์: https://ehenx.com/18001/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมบังคับคดี เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี

ด้วยกรมบังคับคดีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ของกรมบังคับคดี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน,ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 46 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีคดีล้มละลาย การฟินฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยดำเนินการ
(๑) พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์
และอายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างอื่นตามที่ผู้นำยึดนัดหมาย โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และระเบียบคำสั่งกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดการให้มีการเก็บรักษาทรัพย์ที่ยึดไว้ตามแต่กรณี รายงานการยึดทรัพย์ พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาลและขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึด หรือดำเนินการตามสภาพที่ยึด
(๓) ทำประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ ส่งประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียในคดีและปิดประกาศ ตามระเบียบ และดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ หรือประมูลทรัพย์สินและโอนหรือล่งมอบทรัพย์แก่ผู้ซื้อ
(๔) พิจารณา วินิจฉัย คำร้อง คำแถลงต่าง ๆ เกี่ยวกับการของดบังคับคดี การถอน การยึด การถอนการบังคับคดี การขอสวมสิทธี้บังคับคดีแทน หรือวินิจฉัยคำร้องคำขออื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี เพื่อเสนอสั่งหรือเพื่อสั่งในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดี
ด้านการบังคับคดีล้มละลาย โดยดำเนินการ
(๑) ทำประกาศแจ้งคำสั่ง/คำพิพากษาของศาล
(๒) สอบสวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(๓) เรียกประชุมเจ้าหนี้ และไต่สวนลูกหนี้
(๔) รวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวช้อง กรณีลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้อง
(๕) ทำความเห็นคำสั่งในสำนวนสาขา เช่น สำนวนคำขอรับชำระหนี้ ทวงหนี้ ร้องขัดทรัพย์ เพิกถอนการโอนต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ หรือเสนอความเห็นต่อศาล
(๖) ขอให้ศาลสั่งปิดคดี เมื่อมีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ ครั้งที่สุดแล้ว หรือ ดำเนินการอื่นใด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๗) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย ด้านการพินพ่กิจการของลูกหนี้ โดยดำเนินการ
(๑) ประกาศโฆษณา แจ้งคำสั่งศาล มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งเจ้าหนี้
ตามกฎหมาย
(๒) ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ในการฟินฟูกิจการ
(๓) รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟินพ่กิจการ การโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ ในการฟินฟูกิจการเพื่อรายงานศาลทราบ
(๔) พิจารณาวินิจฉัยคำขอรับชำระหนี้ในการฟินฟูกิจการ
(๕) ดำเนินการออกคำสั่งการขอรับชำระหนี้ในการฟินฟูกิจการ กรณีการโต้แย้งคำขอรับ ชำระหนี้ในการฟินฟูกิจการ
(๖) ดำเนินการประชุมเจ้าหนี้ และรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้ต่อศาล
(๗) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการส่งประกาศ และคำสั่งให้เจ้าหนี้ทราบ ตลอดจนการดำเนินการ ซึ่งต้องใช้วิชาชีพกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟินพ่กิจการของลูกหนี้ เช่น การทวงหนี้ การหักกลบลบหนี้ การเพิกถอนการโอน การวินิจฉัยการลงคะแนนเสียง เป็นต้น
ด้านการวางทรัพย์ โดยดำเนินการ
(๑) ตรวจสอบคำร้องขอวางทรัพย์ และเอกสารต่าง ๆ ของผู้วางทรัพย์
(๒) สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็นการสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์
(๓) แจ้งผู้วางทรัพย์ และแจ้งการวางทรัพย์หรือวางเงินแก่นายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง กรณี การวางทรัพย์หรือวางเงินเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีทะเบียน
(๔) พิจารณาคำร้องขอถอนทรัพย์
(๕) พิจารณาขออนุญาตต่อศาลนำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดทรัพย์ตามที่ลูกหนี้ หรือผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอมและมอบอำนาจ
งานนิติการ
(๑) ดำเนินการตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และ แนวทางในการปฏิบัติงานการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟินพ่กิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม
(๔) ศึกษา พัฒนา ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำงานนิติกรรมสัญญา เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างเหมาบริการ หรือสัญญาลาศึกษาต่อ เป็นต้น
(๕) พิจารณาและตรวจสอบสำนวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้อุทธรณ์ที่มี ความยุ่งยากมาก ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมบังคับคดี รายงานมายังกรมบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ และนิติธรรมและนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณา
(๖) พิจารณาดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อนดำเนินคดี และการดำเนินการหลังจากดำเนินคดีเสร็จแล้ว เช่น การแจ้งความร้องทุกข์ การเตรียมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอ พนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องคดี การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเป็นต้น
(๗) พิจารณาตรวจร่างสัญญา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาบริหาร สัญญาของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญา พร้อมกับการรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
(๘) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในการปฏิบัติราชการของกรม โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมายที่หารือที่ปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่กรมหรือบุคลากรทั้งภาครัฐและองค์กร เอกชน ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อให้คำปรึกษาวิธีการในการบังคับใช้กฎหมายที่มีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๙) รวบรวมข้อมูลประกอบการให้ความเห็นทางกฎหมายในการปฏิบัติราชการกรม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการดีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการปฏิบัติราชการในกรม โดยการให้ความเห็น ทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๑๐) ศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และควบคุม พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านนิติการ ของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไป ตามนโยบาย และแผนงานที่ตั้งไว้ และสามารถสนับสนุนส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๑) ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก่ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
(๑๒) สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฟิกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ รองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทำงาน ภายในกลุ่มงานนิติการและกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และสามารถนำไปปรับใช้ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๑๓) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๑๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มงานนิติการและกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ งานวินัย
(๑) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหา ว่ากระทำผิดวินัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรม
(๒) ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ การร้องทุกข์กล่าวโทษ และขอความเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้
(๓) วิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยการละเมิดได้
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาและการลาที่ไม่อยู่ในอำนาจอธิบดี เพื่อให้เกิดสิทธิถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(๕) ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในกระบวนการยุติธรรม
(๖) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องร้องเรียน และสถิติการ ลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นสถิติ และหลักฐานทางราชการในการปฏิบัติงาน
(๗) ดำเนินการส่งเสริมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ให้มีวินัย และรักษาคุณธรรม ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับของ ก.พ. เพื่อให้เกิดความประพฤติที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
(๘) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวินัย เพื่อนำไปประกอบการกำหนด ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ และมาตรฐานการดำเนินงานทางวินัย ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ศึกษาข้อมูล รวบรวม และแสวงหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านวินัยเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และแล้วเสร็จตามเวลาและแผนงานที่กำหนดไว้
(๑๐) ร่วมดำเนินการพิจารณา สอบสวน และวินิจฉัยการกระทำผิดทางวินัย คำร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมบังคับคดี เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
(๑๑) ร่วมให้ความเห็นและตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวินัย เพื่อให้งานวินัย ถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
(๑๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ งานวินัย เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๑๓) ร่วมรณรงค์และส่งเสริมด้านวินัย จรรยา และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย จรรยา และ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(๑๔) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๑๕) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน ให้กรมบังคับคดีในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และตอบข้อหารือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง และการวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่อให้งานการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ถูกต้องตามกฎหมายและให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่อปรับปรุงและแก่ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
(๓) ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก่ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพี่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
(๔) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานเกี่ยวกับ การบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีคดีล้มละลาย การฟินพ่กิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการ ทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก หรือ องค์การอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธี้ร่วมกัน
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟินฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ต้านการบริการ
(๑) ประสานงานในระดับกองและเจ้าหน้าที่ด้วยกันหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในงาน การบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟินพ่กิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์ พร้อมแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
(๒) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มาติดต่อ เพื่อสร้าง ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์และดำเนินงานร่วมกันได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย การดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต การสำรอง และ การกู้คืนข้อมูลระบบ เครือข่ายและฐานข้อมูลทุกระบบ ดูแล และควบคุมห้องปฏิบัติการ
(๓) จัดทำทะเบียนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกกรม ออกแบบ ปรับปรุง ดูแลรักษา เสนอแนะและพัฒนา ตลอดจนบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบ ฐานข้อมูลของกรม จัดทำสรุปข้อมูลสารสนเทศ รายการข้อมูล เพื่อการบริหารข้อมูลที่ได้ลูกต้องแม่นยำ และทันสมัย
(๕) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(๖) ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโฮมเพจ ดูแลปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย รวบรวม ประมวลผลข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำลงโฮมเพจของกรม
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานในกรมบังคับคดี และจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล เพื่อออกแบบจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
(๘) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความ มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการผึเกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก่ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔)ให้บริการข้อมูลสถิติทางระบบการสื่อสารต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.© ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานแจ้งซ่อม โดยแจ้งบริษัท/ห้าง/ร้าน/ มาทำการตรวจสอบซ่อม และออกใบสั่งจ้าง จนถึงขั้นตอน การรวบรวมเอกสารส่งเบิก
(๓) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อม ต่อการใช้งาน
(๔) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(๕) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ หนังสือคํ้าประกันสัญญา บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(๖) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(๗) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๘) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๙) จัดทำระบบทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง โดยแจกแจงราคาของ ทรัพย์สิน แต่ละรายการและคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อที่จะนำข้อมูลรายงานส่งกรมบัญชีกลาง
(๑๐) จัดทำบิลนี้ามัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงานของทางราชการ
(๑๑) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
(๓) ตอบปัญหา ชี้แจง แนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่รับผิดชอบ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการคดี งานสารบรรณ หรือ บริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ เช่น การรับส่งหนังสือ ลงทะเบียน ร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทานหนังสือ และการจัดเก็บ ค้นหาสำนวนและเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหา มีหลักฐานตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๒) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป เช่น การจัดทำ ตรวจสอบ และรายงานบัญชีวันทำการ และวันลาของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด และการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ หรือจัดเตรียมเอกสาร การประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร
(๓) ปฏิบัติงานธุรการคดี เช่น ตั้งเรื่องสำนวนยึดทรัพย์ สำนวนอายัดทรัพย์ สำนวน วางทรัพย์ และสำนวนสอบสวนกิจการแทน ตรวจยึดซํ้า ตรวจอายัดซํ้า ตรวจล้มละลาย ลงสารบบคำคู่ความ จัดเก็บเอกสารและจ่ายคืนเอกสารสิทธิในคดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดี ดำเนินการปลดเผาทำลายเอกสาร ลงบันทึกรายงานการขายทอดตลาดของสำนักงานฯ รวมทั้งทำสถิติคดีประจำเดือน เอกสารหลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๔) ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล เช่น การลงรับคำร้อง คำแถลง รับหมายบังคับคดี รับคำคู่ความ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
(๕) ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น การขอเบิก-จ่ายพัสดุ การตรวจสอบติดตามให้มีการ ซ่อมบำรุง รักษาหรือซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ตามกำหนดเวลา การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ การเบิกจ่ายพัสดุภายในสำนักงานฯ
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน และบุคคลภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อราชการ
(๒) ให้บริการข้อมูลที่ลูกต้องแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ ประโยชน์ในคดีได้ต่อไป
(๓) ตอบปัญหา ชี้แจง แนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

๕.® การสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
–    กฎหมายล้มละลายและการฟินฟูกิจการของลูกหนี้
–    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–    กฎหมายลักษณะพยาน
–    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
–    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีกำหนดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๕.® การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
–    ความรู้ด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
–    ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
–    ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
–    ความรู้ในการเขียนโปรแกรม และการจัดการฐานข้อมูล
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
๕.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีกำหนดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๕.® การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
–    ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
–    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๐
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒
๕.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีกำหนดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๕.© การสอบแข่งชันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
–    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกิไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แกิไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๔.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีกำหนดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมืสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมบังคับคดี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมบังคับคดี

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร