ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

แชร์เลย
ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17993/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานช่างภาพ,พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาดการโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่,พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานGraphicDesigner
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ

1) เพศชาย
2) มีประสบการณ์ทำงานด้านบันทึกภาพนิ่ง งานสำเนาภาพนิ่ง และงานบันทึกภาพ เคลื่อนไหว ตัดต่อวีดิทัศน์ในการเสนองาน ลงเสียงวีดิทัศน์ งานสำเนาภาพเคลื่อนไหว รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูล สื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยจัดทำเป็นแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบ
สัมภาษณ์
3) มีทักษะในการถ่ายภาพ การจัดแสง และเทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office / Internet เทคนิคอุปกรณ์กล้องและ โปรแกรมตัดต่อ Adobe Photoshop / Adobe Premiere pro / Light Room และอื่น ๆ
5) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและสามารถทำงานนอกเวลาได้ รวมทั้ง เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
6) สามารถเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้


พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1) มีความรู้ในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media)
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ (New Media) เช่น สื่อ Digital / Infographic / Motion graphic / Animation เป็นต้น
3) มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) และการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word /
Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
5) มีความสามารถในการเขียนข่าวบทความ สารคดี บท วีดิทัศน์ และการเขียเพื่อการโฆษณารวมทั้งการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยจัดทำแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์


พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer

1) มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ในเรื่องสื่อออนไลน์ / ออฟไลน์
2) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media)เช่น สื่อ Digital / Infographic / Motion graphic / Animation เป็นต้น Adobe Illustrator เป็นต้น
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop / 4) มีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์
5) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพิมพ์และการจัดการสีของสื่อสิ่งพิมพ์
6) มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานการออกแบกราฟิก โดยจัดทำเป็นแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์


คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้าน ที่ธนาคารกำหนดภายในวันที่27 ธันวาคม 2565
3. มีสัญชาติไทย
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับ การรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่น ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
10. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
11. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
13.ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
14 ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร