กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -2 ก.ย. 2565

แชร์เลย

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17361/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรฺรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ด้วยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมปีติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่ง กรมปศุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราขการบริหาร ส่วนกลางสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักวิชาการสัตวบาล

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้โนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา
๒. มีความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และงานวิจัย
๓. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
๔. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์
๒. ตรวจสอบและรับรองพันธุพืชอาหารสัตว์
๓. ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๔. กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและรับรองแปลงผลิตเสบียงสัตว์
๕. ให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสัตวบาล

๑. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏีน้ติงานในตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1