กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2565

สาธารณสุข
แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17360/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-22,750
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครปฐมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวำด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้โม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
๒. ไต้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การ บัญชี หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี๋ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาชาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี๋ได้


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ พัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที,ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เภสัชกร

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ ประเภทตำงๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอืนทีเกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

๑. การประเมินครั้งที่ ๑
๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.การประเมินครั้งที่ ๒ –    ความรู้ความสามารถ    ๒๐ คะแนน –    ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๒๐ คะแนน –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน –    แรงจูงใจในการทำงาน    ๒๐ คะแนน –    ทัศนคติ    ๒๐ คะแนน


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. การประเมินครั้งที่ ๑
๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.การประเมินครั้งที่ ๒ –    ความรู้ความสามารถ    ๒๐ คะแนน –    ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๒๐ คะแนน –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน –    แรงจูงใจในการทำงาน    ๒๐ คะแนน –    ทัศนคติ    ๒๐ คะแนน


เภสัชกร

การประเมิน
–    ความรู้ความสามารถ    ๒๐ คะแนน
–    ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๒๐ คะแนน
–    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน
–    แรงจูงใจในการทำงาน    ๒๐ คะแนน
–    ทัศนคติ    ๒๐ คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อาคาร ๓ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1