กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2565

สาธารณสุข
แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

ลิงค์: https://ehenx.com/17167/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานท้นตสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ พนักงานราชการ ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรืองมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรืองการมอบอำนาจให้แกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรี ผนวก ข (โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) ผนวก ค ข้อ ๑.๖ การบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการในสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานตามผนวก ข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซี่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข


นักวิชาการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แก่เด็กในวัยต่างๆ ผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม และโรคในช่องปาก เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอ ศูนย์การแพทย์และอนามัย หรือ สถานพยาบาลในชนบท เช่นการตรวจฟัน อุดฟันขูดหินนํ้าลาย ถอนฟัน รักษาโรค และทำความสะอาดใน ช่องปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟัน ฯลฯ ตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ ให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ด้านการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปาก แก่ผู้ป่วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปจัดเตรียมและบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการทางด้านทันตสาธารณสุข จัดทำรายงานและสถิติทาง ทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามประเมินผลงานทางด้านทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค และรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน แ^ะวัธการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซื่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานเกี่

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น ๘ 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 – 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

แผนที่ | file 1