กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565

แชร์เลย

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17166/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการชังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีสำนักงาตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอทุกอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่างๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการ เพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือ การประสานความร่วมมือ กับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงาน ของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริม การมีงานทำ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงานการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ้ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความชื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบโครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. กฎระเบียบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ๒. ความรู้ด้านวิชาการแรงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ภาคความเหมาะลมกับตำแหน่ง – ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดรืเริ่มสร้างสรรค์ พ่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๓๘/๒๗ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 – 29 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการจัดหางาน

แผนที่ file 1