กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2565

สาธารณสุข
แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ลิงค์: https://ehenx.com/17109/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหัวไป

ด้วย จังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนี้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณค์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕เอ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมิรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนี้งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีหัวไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ การสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญซี ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ •    มนุษยสัมพันธ์ และความมั่นคงทางอารมณ์ •    บุคลิกภาพ •    วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน •    ความคิดริเริม และปฏิภาณไหวพริบ •    ความร้ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

แผนที่ | file 1