กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

แชร์เลย

กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/16905/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดสุรินทร์โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเต็ม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๕ และที่แท้ไช เพิ่มเติม และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/■๖๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจ ใหผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง ขิงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เป็นงานปฏิบัติระดับต้น หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– รับ ส่งหนังสือ/เอกสาร ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ลงทะเบียน จัดตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
– ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
– ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน และสถานที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินๆ ครั้งที่ ๑
(คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
๑. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมอง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทศ
b. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word / Microsoft Excel เ Microsoft PowerPoint)
๓. วิสัยทัศน์ ทันรกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
๔. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราขการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบร้หารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีงานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษา ความสงบเริยบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหบ้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
๔. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
๖. ความรู้พื้นฐานภาษาชังกฤษ
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ ๒
(คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 23 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

แผนที่ file 1