กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

แชร์เลย

กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/16904/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนอัตราว่าง)

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ทดแทนอัตราว่าง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหาร Vนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ แสะที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๙๒๕๐๕ลงวันที่ ๔มกราคม๒๕๖๕จึงประกาศรับสมัครบุคคล เฯอเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนอัตราว่าง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับช้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน V’อย่างชัดเจนและไม,ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหา แ1ะการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
๑.๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประสานงานปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
■ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครอง ใใ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจ พเงกรมการปกครองบรรลุผลลัมฤทรี้
■รับเรืองราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการ อนุมัติและอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ
■ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในภารกิจที่อย่ในความรับผิดชอบให้แก,ประชาชน ส่นราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น ■ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๖.๑ การประเมินครั้งที่๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึ่งกำหนดขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
๑) ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๒) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microscft Window/Microsoft ward/ Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
๓) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง
๔) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
๕) ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
๖.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคลซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่เป็นด้านประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ใน!หน้าที่ เข่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ การแกํไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรม และจริยธรรม และอื่น ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผู้สมัครมีคะแนนการ ประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิเช้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๓

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 23 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 พ.ค. 2565

สอบวันที่: 11 พ.ค. 2565

ประกาศผลสอบ: 11 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

แผนที่ | file 1