สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ค. -23 พ.ค. 2565 รวม 88 อัตรา,

แชร์เลย
สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16872/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 88
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 53 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมมัลดิมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ทางคอมพิวเตอร์มัลดิมีเดีย ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลดิมีเดีย ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ทางการพัฒนาซอฟแวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางการจัดการเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบาย ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับองค์กรต่างๆ ที,เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ วิเคราะห์สังเคราะห์ และเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงบประมาณการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้ง ประสานงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผล สัมฤทธี้ พิจารณา/ตรวจสอบข้อร้องเรียน การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน ของรัฐ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามที,กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ การพัฒนาระบบการบริหารของ สำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธี้ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
๒. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
๓. บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและ
งานบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
๔. งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และการ จัดทำรายงานการประชุม
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นิติกร

๑. ประสาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตอบข้อหารือ ตรวจสอบร่างหนังสือที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา และร่างสัญญาอื่น ๆ รวมทั่งงาน เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา และงานคดีอื่น ๆ
๓. ประสาน ศึกษา ตรวจสอบร่างกฎหมาย กรณีที,มีการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที,ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที,ได้รับ มอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
ด. ศึกษา ออกแบบ ให้คำปรึกษา ดูแล พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการให้บริการประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ๒. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที,ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
๓. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทดสอบ และดูแลระบบ ฐานข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และข้อมูลสถิติด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ผ่านระบบเครือข่ายภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๔. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๕. สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ไนรูปแบบ Web Application และ Mobile Application รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
๒. ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน
๓. จัดทำบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ
๔. จัดทำฎีกาการเบิก – จ่ายเงิน
๕. ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
๖. ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการพัสดุ

 ด. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ควบคุม ดูแล ระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๓. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด
๔. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน
๕. จ่ายพัสดุให้กับผู้ขอเบิกพัสดุของหน่วยงาน
๖. ตรวจสอบการยืมพัสดุและติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมของหน่วยงาน
๗. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา การซ่อมบำรุง
๘. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๙. ดำเนินการตรวจสอบการใช้และจัดเก็บยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แถ้ไขเพิ่มเดิม
๑๐. ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
๑๑. ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
๑๒. ดำเนินการตรวจสอบการโอน ต่อทะเบียนรถ การรับมอบส่งมอบรถยนต์ การแลกเปลี่ยนรถยนต์
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

 ด. อ่าน แปล ดีความภาพถ่ายทางอากาศ
๒. สร้างระวางแผนที่และการเขียนแผนที่
๓. จัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิขาความรู้ความสามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ วิขาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง –    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน –    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน – ความรู้เกี่ยวกับแผนระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนความมั่นคง) และแผนระดับที่ ๓ (แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) –    ความรู้เกี่ยวกับบริหารงานราชการและงบประมาณ –    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ –    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) –    ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ –    ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ –    ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)


นักจัดการงานทั่วไป

วิชาความรู้ความลามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจชองสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วิชาความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง –    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ –    การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร


นิติกร

วิชาความรู้ความลามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจชองสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วิชาความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มติคณะรัฐมนตรี และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดสรรคที่ดินและทรัพยากรดิน –    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ –    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ประมวลกฎหมายที่ดิน


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิขาความรู้ความสามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที, นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วิขาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบงานสำเร็จรูป ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาประยุกต์ การใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาระบบงาน และพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

วิชาความรู้ความลามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจชองสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วิชาความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน <1 การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)


นักวิชาการพัสดุ

วิชาความรู้ความลามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจชองสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วิชาความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง –    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณชองผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ


เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

วิชาความรู้ความลามารถทั่วไป –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –    พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไชเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม –    ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจชองสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วิชาความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ – ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระวางแผนที่และการเขียนแผนที่ – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร