สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

แชร์เลย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16868/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติที่ ๔๗๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสื่อสารมวลชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสื่อสารมวลชน

 มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือ ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสื่อสารมวลชน

 ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบชองหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ทำหน้าที่ ศึกษา จัดเตรียม ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอก ตามที่ได้รับสั่งการหรือไต้รับมอบหมาย
๑.๒ ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน หรือแนวทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตาม นโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การลื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ ๑.๓ ทำหน้าที่เขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ หรือผลิตสื่อต่าง ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมี ประสิทธิภาพ
๑.๔ ทำหน้าที่สร้างสรรค์จัดทำกิจกรรม จัดการรณรงค์ จัดนิทรรศการ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมี ประสิทธิภาพ
๑.๕ ทำหน้าที่ประสานงาน สื่อสัมพันธ์ และวางแผนสื่อ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ในลื่อภายใน สื่อภายนอก สื่อมวลชนในและต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การลื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง รอบด้านและมีประสิทธิภาพ
๑.๖ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของ ข่าวสาร ภาพลักษณ์ ใช้สำหรับดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ติดตามและสำรวจความคิดเห็น ภาพลักษณ์ ที่มีต่อองค์กร หรือ ประเด็น หรือ วาระทางสังคมที่ เกี่ยวเนื่องกับองค์กร บุคคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่ง การ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
๑.๘ ทำหน้าที่กำหนด ควบคุม ทิศทาง ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการ ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
๑.๙ ทำหน้าที่ชี้แจง เอกสาร ข่าวสาร คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการตำรวจ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
๑.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการต่างๆ ของ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความ เข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความลูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

วิชาที่สอบ

นักสื่อสารมวลชน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร ๕ ชั้น ๑๒

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 25 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ file 1