สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ก.ย. 2564

แชร์เลย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15227/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
โอน/ย้าย/สับเปลี่ยนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด และมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น สำหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอน มีดังนี้
(๑) แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไว่ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ ชุด
(๔) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่จะสมัครขอโอน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล คะแนนภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ให้ผู้ประสงค์ขอโอนเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง’ พร้อมทั้งลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร หลักฐานทุกฉบับ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถล่งเอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงความประสงค์ขอโอน มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม ชั้น ๑

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

(วงเล็บมุมชอง “รับโอนนักวิชาการคอมพิวเตอร์”) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๗ หรืออีเมล hrm@fpo.go.th ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนได้ที่ http://www.fpo.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสแกนผ่านช่องทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |