ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ส.ค. 2564

แชร์เลย

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15226/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ประจำปีบัญชี 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรม สำนักจัดการและ ป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.)ประจำปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบ

3.1    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.2    สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ การเงินการธนาคาร
สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง การตลาดดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.3    ต้องมีประลบการณ์ทางด้านระบบงานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต Visa Advanced
Authorization and Visa Risk Manager จากลถาบันการเงิน หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง ไม1น้อยกว่า 2 ปี
3.4    มีปฏิภาณไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และลามารถ ปฏิบัติงานเป็นกะได้
3.5    มีความลามารถติดต่อลื่อลารประลานงานด้วยภาษาอังกฤษกับลถาบันการเงิน ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 หรือ TOEFL (แบบ IBT)
ไม่น้อยกว่า 65 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานตรวจสอบ

ปฏิบัติงานด้านระบบงานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต Visa Advanced Authorization
(VAA) and Visa Risk Manager (VRM) รองรับการตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรมบัตรเดบิต เพื่อเปนการ ปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกคาและธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ กับธนาคาร รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรม 24 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตาม ขอกำหนด (Compliance) ของหนวยงานที่กำกับดูแล เพื่อสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของธนาคาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |