กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

แชร์เลย

กระทรวงคมนาคมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงคมนาคม

ลิงค์: https://ehenx.com/15183/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,000-218,400
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรชัดจ้างเป็นพนักงาน ราขการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120000-218400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120000-218400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 80000-163800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 80000-163800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 36000-60000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24000-98280 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 50000-10000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์

๑. ถือหรือเคยถือ
–    ใบอนุญาตนักบินพาณิขย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทย และ/หรือ
–    ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก เฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทย
ที่มีศ้กย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ที่คู่มือปฏิบัติการบินกำหนดใท้ ใช้นักบินมากกว่า ๑ คน (Multicrew Operation) ในการบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR) b. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ ๔ ๓. มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเฮลิคอปเตอร์ ตามขัอ ๑
ที่ใช้ไนการขนล่งทางอากาศเพี่อการพาณิขย์ รวมอย่างน้อย
๑,๐๐๐ ชั่วโมง นับลิงวันปิดรับสมัคร
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ตำแหน่ง ข้อ ๑. ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ที่คู่มือปฏิบัติการบิน กำหนดให้ใช้นักบินมากกว่า ๑ คน (Multicrew Operation) ใน การบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR) รวมอย่างน้อย ๓ แบบ
๒. ถือหรือเคยถือใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ
๓, ถือหรือเคยถือใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ
๔. มีหรือเคยมีคักยครูการบิน (Instructor Rating)
๕. เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)
อย่างน้อย ๑ ปี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน

๑. ถือหรือเคยถือ
– ใบอนุญาตนายช่างภาคพนดินของประเทศไทย และ/หรือ
. – ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ ที,เทียบเท่ากับใบอนุญาตนายช่างภาคพี้นคินของประเทศไทย ที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเครื่องบินสำตัวกว้าง รวมอย่างน้อย ๒ แบบ
๖. มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินตามข้อ ๑ ที่ใช้ในการขนส่ง ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ในฐานะนายช่างภาคพึ๋นคิน
ที่มีตักยเครื่องบินดังกล่าว รวมอย่างน้อย ๑๕ ปี นบถึงวันปิดรับสมัคร
๓. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ คะแนน
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ ตำแหน่ง ข้อ ซี) ที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเครื่องบินลำตัวกว้าง รวมอย่างน้อย ๔ แบบ
๒. เคยปฏิบัติหน้าที่ครูในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาเครื่องบินลำตัวกว้าง ที่ได้รับการรับรองจากสำน้กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือกรมการบินพาณิชย์ หรือกรมขนส่งทางอากาศ หรือ กรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงาบกำกับดูแลต้านการบินพลเรือน ของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
๓. เคยปฏิบัติหน้าที่นายช่างประจำสถานี (Line Station) ในต่างประเทศ บำรุงรักษาเครื่องบินลำตัวกว้างที่ใช้ในการขนส่งทาง อากาศเพื่อการพาณิชย์
๔. เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)
อย่างน้อย ๑ ปี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์

๑. ถือหรีอเคยถือ
– ใบอนุญาตนักบินพาณิขย์เอกเครื่องบินของประเทศไทย แลร/หรือ
– ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของ ประเทศไทย
ทึ่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, PIC) กับเครื่องบินที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้อย่างน้อย ๑๐๐ ที่นั่ง
๒. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ ๔
๓. มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามฃัอ ๑ ที่ใข้ในการขนส่งทาง อากาศเพื่อการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย ๕,๐๐๐ ชั่วโมง นับสงวันปิดรับสมัคร
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ ตำแหน่ง ข้อ ๑. ที่มีศักย PIC กับเครื่องบินลำตัวกว้าง รวมอย่างน้อย ๓ แบบ
๒. ถือหรือเคยถือใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ
๓, ถือหรือเคยถือใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ
๔. มีหรือเคยมีดักยครูการบิน (Instructor Rating)
๕. เคยรับฝิตขอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety) อย่างน้อย ๑ ปี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน

๑. ถือหรีอเคยถือ
– ใบอนุญาตนักบินพาณิขย์เอกเครื่องบินของประเทศไทย แลร/หรือ
– ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของ ประเทศไทย
ทึ่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, PIC) กับเครื่องบินที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้อย่างน้อย ๑๐๐ ที่นั่ง
๒. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ ๔
๓. มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามฃัอ ๑ ที่ใข้ในการขนส่งทาง อากาศเพื่อการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย ๕,๐๐๐ ชั่วโมง นับสงวันปิดรับสมัคร
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ ตำแหน่ง ข้อ ๑. ที่มีศักย PIC กับเครื่องบินลำตัวกว้าง รวมอย่างน้อย ๓ แบบ
๒. ถือหรือเคยถือใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ
๓, ถือหรือเคยถือใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ
๔. มีหรือเคยมีดักยครูการบิน (Instructor Rating)
๕. เคยรับฝิตขอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety) อย่างน้อย ๑ ปี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธาหรืสเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษา ภายในประเทศไทยหรือค่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน หรือการ กำกับดูแลต้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี
๓, มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ คะแนน
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีประสบการณ์ทำงาบด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน หรือการกำกับ ดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย ๑๕ ปี
เวลาปฏิบัติงาน
สัปดาห์ละ ๓ วัน


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย

คุณสมบ้ติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง (สาขาแพทย์ศาสตร์) ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จาก สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา ๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านทเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปิจขัยที่เกี่ยวข้องกับ การบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย ๕ ปี ๓. ผ่านการสกอบรมด้านมนุษยบีจขัยที่เกี่ยวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์ การบินหรือจิตวิทยาการบิน คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะไต้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จาก สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ๒. มีประสบการณ์ทำงานต้านที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยบิจขัยด้านการบินหรือ เวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี ๓. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๘๐๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ด๐๐ คะแนน เวลาปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ ๓ วัน
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง (สาขาวิชาจิตวิทยา) ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิขาจิตวิทยาจาก สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษยบิจขัยที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวนอย่างน้อย ๓ ปี ๓. ผ่านการผีเกอบรมด้านมบุษยปัจขัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือ จิตวิทยาการบิน ๔. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ คะแนน คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาจิตวิทยาจาก สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๖, มีประสบการณ์ทำงานด้านทีเกียวข้องกับมนุชยปัจจัยทีเกียวข้องกับการ บินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวนอย่างน้อย ๕ ปี
สเ. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๘๐๐ คะแนน หรือผลสอบ fELTS อย่างน้อย ฟ.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ต๐๐ คะแนน เวลาปฏิบ้ดงาน สัปดาห์ละ ๓ วัน


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

๑. สำเร็จการศึกษาระคับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาหริอสถานศึกษาภายในประเทศ ไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ ทำงาบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน อย่างน้อย ๗ ปี หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาระคับปริญญาโทหรือเอกสาขาวิขา นิติศาสตร์ จากสถาบันการดึกษาหรือสถานศึกษา ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง แสะ มีประสบการณ์ทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน อย่างน้อย ๕ ปี
๓. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๗๐๐ คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๒.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๘๕ คะแนน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ
๑. มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๘๐๐ คะแนน
หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๑๐๐ คะแนน
๒. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3319 โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564 และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(3) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115 (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
(4) ส่งทาง E-mail : recruitment.motegmail.com (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงคมนาคม

แผนที่ ประกาศ 1 |