องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

แชร์เลย

องค์การจัดการน้ำเสียเปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่

องค์การจัดการน้ำเสีย

ลิงค์: https://ehenx.com/14217/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,พนักงานการเงิน,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18900- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-21250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

๑.๑ คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์
๑.๒ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑.๓ กรณีเป็นพนักงานองค์การจัดการนั้าเลีย จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ ๕ไม,น้อย กว่า ๒ ปี และจะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ ๖ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑.๔ กรณีเป็นบุคคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์โดยตรงในงานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารงานขององค์กร และสามารถจัดทำ แผนงานทีสอดคล้องกับนโยบาย มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการ บริหารงาน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติ งานในหน้าที่
 ๑.๗ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคุณสมบัติตามข้อบังคับองค์การ จัดการนํ้าเสีย ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการ นํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อบังคับองค์การจัดการนํ้าเลีย ฉบับที่ ๕๖ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๘ ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธี้สอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที,เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อ สมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ ทั้งนี้จะลือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบทีเกี่ยวกับการสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์


พนักงานการเงิน

๑.๑ คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑.๒ กรณีเป็นพนักงานองค์การจัดการนั้าเลีย จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และจะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของระดับ ๗ และมีผลการปฏิบัติงานอยูใน เกณฑ์ที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑.๓ กรณีเป็นบุคคลภายนอก จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ๘ ปี (นับประสบการณ์การทำงานในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตริ)
๑.๔ มีความรู้ไนงานเลขาบุการ งานบริหารบัวไป งานสารบรรณ งานบริการ ภายในอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารงานขององค์กร และสามารถ จัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย มีวิจารณญาณในการแก่ไขปัญหา สามารถวางแผนการ บริหารงาน การควบคุมภายโนและบริหารความเลียง
๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานในหน้าที
๑.๗ ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้งนี้
–    CU-TEP    ๗๐    คะแนน ขึ้นไป
–    TOEFL IBT    ๗๐    คะแนน ขึ้นไป
_    IFLTS    – ๒ ๕ คะแนน ขึ้นไป
– TOEIC    ๖๐๐ คะแนน ขึ้นไป
ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยืนใบสมัคร
๑.๘ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคุณสมบัติตามข้อบังคับองค์การ จัดการนํ้าเลีย อบับที่ ๕๓ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการนั้ๅเลีย พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับองค์การจัดการนํ้าเลีย ฉบับที่ ๕๖ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๙ ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธี้สอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีซึ่อเรียกไม่ตรงกับ ประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ ทั้งนี้จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบทีเกี่ยวกับการสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
1.๑๐ ผู้สมัครเพศหญิง สถานภาพโสด 


พนักงานบริหารทั่วไป

๑.๑ คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือเทียบเท่า .
๑.๒ อายุไม1เกิน ๓๕ ปี
๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่
๑.๔ มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผลเชียนรายงาน และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๑.๕ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราขบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แล้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับองค์การจัดการ นั้าเลีย ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการนํ้าเลีย พ.ศ. ๒๕๕๔ (แล้ไขเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อบังคับองค์การจัดการนํ้าเลีย ฉบับที่ ๕๖ ว่าด้วย การบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แล้ไขเพิ่มเดิม
๑.๖ ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าชี่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัคร คัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิ ตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน ปิดรับสมัคร ทั้งนี้จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ องค์การจัดการน้ำเสีย  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |