ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 5 พ.ค. -31 พ.ค. 2564

แชร์เลย

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/14065/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่า ระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. มีสัญชาติไทย
 3. บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
 4. บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วย พนักงานบริการยานพาหนะ หรือผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
 5. สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสดีกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 6. มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 7. เป็นผู้เลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ใจ
 8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 9. ไม,เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ้นเพิอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พันสภาพการใช้ยาเสพดีดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
 10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 11. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการหรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 13. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่!ด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
 14. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรชอง รัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน
 15. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การตำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ขอนแก่น สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด กาพสินธุ่

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

 1. ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด(พิมพ์สัมผัส) ด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องพิมพ์ดีดได้เม,น้อยกว่า 30 คำต่อนาที
 2. ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม MS – WORD และ MS- EXCEL ผู้ผ่านเกณฑ์ภารสอบต้องไต้คะแนนแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60
 3. สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การลอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ตากว่าร้ฮยละ 80

การกำหนดวันหดลอบภาคปฏิบัติ

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อ จำนวนมากชื้น มีการแพร่กระจายของโรคอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบกับ คูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คบค.) ไต้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และสถานศึกษาให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ด้งกล่าวไปจนกว่าสถานการณ์จะผ่อนคลาย

ดังนั้น เพื่อให้การเสาระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อไมให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบ รวมทั้งแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ธนาคารจึงกำหนดการลอบภาคปฏิบัติไว้เบึ้องต้นในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 สำหรับวันที่ เวลา และสถานที่ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งที่บอร์ดปิดประกาศของธนาคาร จึงขอให้ผู้มี สิทธี้เข้าสอบได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารที่บอร์ดประกาศธนาคาร

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลุ่มงานกลยุทธ์ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-321836 – 7 ต่อ 63 ,65 ,84

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น40000 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043321836

ต่อ 63 ,65

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |