มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -27 พ.ย. 2563

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/11856/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 27 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 / 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 / 2563
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อลัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามระเบียนสำนักนายกธัฐนนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิมเดิม ประกาศคณะกรรมการนรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแนบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันท 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงาน และลัดทำกรอนอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ค. 2554 ลงวันที่ 28 คุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

1.    ได้รับๅฒประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บํวส.) ทุกสาชาวิชา
2.    มึความรู ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS – Office เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
3.    หากมึความสามารถด้านการช่อมบำรุง เครื่องPrinter, เครื่องถ่ายเอกสารได้จะพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

1.    รับและส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี
2.    นำหนังสือราชการ พัสดุ ไปรษณีย์ และจดหมายลงทะเบียนฝากส่งที่สำนักงาษอธิการบศึ มทร.ธัญบุรึ และที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
3.    ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร จัดทำสำเนา และเย็บเล่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4.    ปฏีบัดิงานอื่นๆ ตามที่ได้รบมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร 3.1. วัน เวลา และสถานที่วับสมัคร ผูประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานใหครบถ้วน ณ กองบรหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลมพระเกียรดิ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ วัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนวังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025494913

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |