กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -26 พ.ย. 2563

แชร์เลย

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11855/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (โรงพยาบาลเสนา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ าธึการ และเงื่อนไข การสรรทาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัด เฉพาะกลุ่มงาบ และการจัดกรอบลัดรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ ๕ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จีงประกาศ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณๅฒอย่างอื่นหี่เทืยบได้ใม่ต่ำกว่านี้ไนสาขาวิชาการบัญฃี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาบัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟท้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรึอสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนี่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวช้างด้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดชื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา ใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ขำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและ การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวช้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะด้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเรีจการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่Iด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนื้

๑. ด้านปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมึอเครื่องใช้ต่าง ๆ เพี่อใทัอยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน
(๒) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพี่อ รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(๓) ร่างและตรวจชื้อสัญญาชื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพี่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(๔) รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพี่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผูบังคับบัญชาในหน่วยงาน
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งชี้น
(๖) ชี้แจงรายละเอึยดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฎิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบไต้

๒. ด้านการบริการ

(๑)ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธิการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฎิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ บริการ หรือขอความช่วยเหลึอในด้านที่ตนรับผิดชอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 26 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ | ประกาศ 1 |