หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ค. -2 ส.ค. 2563 รวม 21 อัตรา,

แชร์เลย

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ลิงค์: https://ehenx.com/10060/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสิบปฏิบัติการ,พลขับ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี,เชียงใหม่,พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัคร

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารบัราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) บรรจุลงในตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสิบปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พลขับ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสิบปฏิบัติการ

 • รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ใน กองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘))
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน เรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสำเร็จ การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการ สมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร หน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะ พิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและ ถือเป็นที่สุด 2
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2535)
 • มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถ ปฏิบัติงานที่ยากลำบากตรากตรำ และเสี่ยงภัยได้

พลขับ

 • รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ใน กองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘))
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน เรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสำเร็จ การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการ สมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร หน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะ พิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและ ถือเป็นที่สุด 2
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2535)
 • มีความสามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

วิชาที่สอบ

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ านวน 5 สถานีกรณีผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ท่าใดท่าหนึ่งถือว่า “ตก” ไม่มีสิทธิเข้าไปทดสอบภาควิชาการได้

 1. สถานีดึงข้อ (เกณฑ์ผ่าน 9 ครั้ง)
 2. สถานีลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที(เกณฑ์ผ่าน ๕๐ ครั้ง)
 3. สถานีดันพื้น ภายใน 2 นาที(เกณฑ์ผ่าน ๓๒ ครั้ง)
 4. สถานีวิ่งระยะทาง ๑.๖ กม. (1 ไมล์เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๘ นาที)
 5. สถานีว่ายน้ าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที)
การสอบภาควิชาการ

กำหนดการสอบภาควิชาการในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 1๐.00 น. ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา จ านวน 4 วิชา ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย
 2. วิชาคณิตศาสตร์
 3. วิชาวิทยาศาสตร์
 4. วิชาภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |