กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.ค. -24 ก.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

แชร์เลย

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบ

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/9609/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ค. – 24 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

ด้วยกรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
 3. สาขาวิชาสำรวจ

เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

ปฏิบัิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในงานบริหารศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับด้านปฏิบัติการงานสถานขนส่งสินค้า มีลักษณะงานที่ยากพอสมควร ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบหรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง แบบอย่างหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่บ้าง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่งๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ฯ เชียงของ เพื่อให้ดำเนินการได้ถูกต้อง เ็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนงานพัฒนาบริหารจัดการสถานี
 2. สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ด้กำหนดไว้เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งาทงบก เพื่อให้สถานีขนส่งสินค้าเ็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบยีบและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่สอดรับกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน
 3. สำรวจ รวบรวม จัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของศูนย์ฯ เชียงของ
 4. ศึกษาและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินค่้าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจำปีของศูนย์ฯ เชียงของ
 5. ปฏิบัติงานและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการขออนุมัติดำเนินการ) เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างมาดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำปี
 6. ปฏิบัติงานบริหารสัญญา ติดตาม กำกับ ดูแล และประสานงานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามสัญญาจ้าง สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาในสัญญารายงานสถานการณ์ดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 7. สำรวจ รวบรวม ศึกษาจัดทำแผน ปฏิบัติงานพัฒนาศูนย์ฯ เชียงของเพื่อกำกับดูแลติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 8. ปฏิบัติงานติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการดเนินการของศูนย์ฯ เชียงของ (การใช้พื้นที่ การจัดเก็บรายได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฯ เชียงของ การตรวจสอบการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การใช้สาธารณูปโภค การบันทึกข้อมูลระเบบบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าและระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ)
 9. ปฏิบัติงานติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชานชาลาฯ คลังสินค้า อาคารสำนักงานบริหาร ที่พัก โรงอาหาร ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เชียงของ เมื่อพบความเสียหายร่วมตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้รับจ้าง ติดตามกำกับการดำเนินการ รายงานปัญหาอุปสรรคและผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย สรุปผลการดำเนินการ
 10. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ดำเนินการตามมติที่ประชุมและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อสั่งการ ติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุม และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 11. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้ศูนย์ฯ เชียงของ
 12. ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลสถิติ การใช้พื้นที่ ปริมาณการขนส่งสินค้า การบันทึกข้อมูลการขนส่ง เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการกำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการสถานีขนส่งสินค้า
 13. ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการสถานขนส่งสินค้า ตรวจสอบการดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการต่างๆ
 14. ตรวจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งสินค้า หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติใดๆ ให้ตรวจสอบ ไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เช่น ไฟ้าภายในสถานีดับ ท่อประปาชำรุด ถนนชำรุดเสียหาย เกิดข้อพิพาท ทะเลาะวิวาท เหตุทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนภายในสถานีฯ สูญหาย เสียหายชำรุด การดื่มสุรา เสพสารเสพติด หากไม่สามารถดำเนินการก้ไขได้ตองรายงานผู้บังคับบัญชาทันที

2. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ด้านบริการ

 1. ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในการดำเนินการสถานีขนส่งสินค้า และอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับสถานีขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ก่อนนำเสนอข้าราชการพิจารณาอนมุัติ
 2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานีส่งสินค้า เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน และทำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาหรืองานก่อสร้างในงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า มีลักษณะงานที่ไม่ยาก ปฏิบัิงานภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ หรือสอนงานอย่งาใกล้ชิด หรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งปฏิบัติดดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับพื้นฐานขั้นต้นและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เ็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ตามที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ๋วอมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

2. ดานการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน้วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เ็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานขนส่ง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบังานด้านการขนส่งสินค้าในงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไปมีลักษณะงานที่ไม่ยาก ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ หรือสอนงานอย่างใกล้ชิด หรือฏิบัิงานตามคำสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับพื้นฐานขั้นต้นและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
 2. ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าและศูนย์การขนส่งการกำหนดมาตรฐานสถานีขนส่งสินค้า และหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการสถานีขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
 3. ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 ห่ง
 4. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ตรวจสอบเอกสารเข้าออกทางส่วนสถานีขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการขนส่งทางบก งานรับส่งหนังสือ งานทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดทำรายงานสถานการณ์ดำเนินโครงการรายเดือน
 5. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถติ เอกสารหลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานช่างสำรวจส่วนสถานีขนส่งสินค้า งานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า และสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง ประสานงาน ติดตาม เพื่อให้ได้พัสดุและครุภัณฑ์ตามใบสั่งจ้าง
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงาน ดูแล บำรุงรักษา จ้างซ่อมของส่วนสถานีขนส่งสินค้า และควบคุม ดูแลยานพาหนะของส่วนสถานีขนส่งสินค้า
 8. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

2. ด้านบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคลคภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 3. ให้บริการจัดหาจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานีขนส่งสินค้าหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงาน
 4. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิับติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
  2. ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัย และสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
  3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดทำแนงาน/โครงการ
 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์

นายช่างโยธา

 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการถอดปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้าง การเขียนแบบ การบริหารงานก่อสร้าง การสำรวจ การควบคุมก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ และความรู้ความสามารถทั่วไปเกียวกับงานด้านโยธา
 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์

เจ้าพนักงานขนส่ง

 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ
  3. ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word), ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel), และไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint)
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกและสถานีขนส่งสินค้า
 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 24 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |