สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ก.ค. -21 ก.ค. 2563 รวม 11 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลิงค์: https://ehenx.com/9367/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,สุพรรณบุรี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 21 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำหน่ง ครูู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

 1. สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 2. สาขาวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 3. สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 4. สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จำนวน 1 อัตรา
 6. สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) จำนวน 2 อัตรา
 7. สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) จำนวน 2 อัตรา
 8. สาขาวิชาเอก ดุริยางค์ไทย (ปี่) จำนวน 1 อัตรา

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050-15800 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามเอกสารแนบท้าย

วิชาที่สอบ

ครูผู้ช่วย

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบดดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไนี้

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการ คิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศํพท์
 3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขยนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

 1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
 2. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
 4. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
 5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
  1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  2. หลักสูตรที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  4. การพัฒนาผู้เรียน
  5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  6. การวิจัยทางการศึกษา
  7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8. การวัดและระเมินผลการศึกษา
  9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อาหวิชาสาขาวิชาเอก ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
 5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 21 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |