กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ก.ค. -31 ก.ค. 2563

แชร์เลย

กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/9318/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ(ด้านนันทนาการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 1,150-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.ค. – 31 ก.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพลศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชากรในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ด้านนันทนาการ) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัิตงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 ห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ะันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 1150-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 1150-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 1150-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางนันทนาการ ทางการจัดการการกีฬา ทางการจัดการนันทนาการ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางนันทนาการ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจเขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุงควบคุม การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกีย่วข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของห่วยงานภายในและภายนอก
 2. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
 3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกียวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยาน หรือกฎหมายกำหนด

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
 2. ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
 3. ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และนำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำเกี่ยววกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจออแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่างตามความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ๋อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน้วยงานราชากร เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอคามช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม ประมวลผล จัดทำข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนงาน โครงการหรือแนวทางการกำหนดมาตรฐานและพัฒนานันทนาการ
 2. สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมุลหรือระบบสารสนเทศ สึกษา สรุปจัดทำรายาน รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนานันทนาการ
 3. รวบรวม จัดเ็บข้อมุลเกี่ยวกับการดเนินงานด้านการพัฒนานันทนาการ เพื่อประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สื่อ จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิาการและสื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการพัฒนานันทนาการ
 4. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนด้านการพัฒนาคุณภาพนันทนาการ
 5. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาด้านนันทนาการ เพื่อการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ
 6. ร่วมติดตามประเมินผลการดเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนานันทนาการ
 7. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานันทนาการ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก เยาวชนและประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านนันทนาการ
 2. ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนันทนาการ
 3. อำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาด้านนันทนาการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
 2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
 3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
 4. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
 5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง งานภูมิทัศน์ งานระบบต่างๆ
 2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
 3. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาเบื้องต้น
 4. ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto cad

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงนก่อสร้างและการสำรวจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการตวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาะารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
 3. ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและสัญญางานก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง
 4. ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto cad

นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการนันทนาการ เช่น ทักษะผู้นำทันทนาการ การจัดการองค์ความรู้ เป็นต้น
 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน จัดทำโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัตการและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. – 31 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ