สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.ค. -29 ก.ค. 2563 รวม 150 อัตรา,

แชร์เลย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลิงค์: https://ehenx.com/9168/ หรือ
ตำแหน่ง: ตำรวจรัฐสภา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ค. – 29 ก.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ติวสอบตำรวจรัฐสภา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา)

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 150 อัตรา (ชาย 128 อัตรา / หญิง 22 อัตรา)

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำรวจรัฐสภา

 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำรวจรัฐสภา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และทรัพย์สิน การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และทรัพย์สิน ภายในบริเวณรัฐสภา
 2. ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย บังคับใช้กฎหมาย และรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคล และรักษษความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามภารกิจของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือมีแผนหรือคำสั่งกำหนดไว้
 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ การสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหาและรวบรวมข้อมูล หลักฐาน การตรวจตรา การตรวจลาดตระเวน การระงับป้องกันแก้ไขก่อนมีการกระทำผิดหรือเกิดเหตุการณืการระงับปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิดเมื่อเกิดเหตุ การรักษาร่องรอย พยานหลักฐาน และสถานที่เกิดเหตุ การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ หรือสถานที่ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือ แนะนำและบริการแก่ประชาชน
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินภายในขอบเขตที่กำหนด และรายงานสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยทันที
 6. ดำเนินการทางการข่าวที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 8. รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
 9. ริเริ่มเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย
 10. อำนวยความสะดวก ให้บริการ ควบคุม การจรจร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในบริเวณรัฐสภา

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกาวางแผนการทำงานของหน่วบยงานหรือโครงการ ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ให้บริการด้านข้อมูล ข้อสนเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

ตำรวจรัฐสภา

สอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

1. ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบ

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และพระราชบัญยัติระเบียข้าราชการรักฐสภา พ.ศ.2554
 3. กฎหมายและกฎระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ.2554
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา พ.ศ.2559
 4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชน
 5. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย
 6. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

3. สอบปฏิบัติ

 • ทดสอบสภาพร่างกาย เช่น วิ่ง 1,000 เมตร, ท่าลุก-นั่ง, วิ่งกลับตัว, ดึงข้อราวเดี่ยว, ยืนกระโดดไกล เป็นต้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 29 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |