กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2563 รวม 28 อัตรา,

แชร์เลย

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/8348/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำห่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำ แหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ด้วยกรมประมงจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใสนตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้านักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 24 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวท.,ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุรซุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับดียวกัน ในสาขวิชากษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
  ผู้สมัครสอบต้องได้รบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเาพะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมหรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคินคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบ เครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

 1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ับมอบหมาย ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการประมง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
 2. ช่วยงานสำรวจ ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 3. ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 4. จัดทำทะเบียนจับสัตว์น้ำ และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง เพื่อควบคุมให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบยบของทางราชการ
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง เพื่อประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
 6. ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ถ่ายทอดความรู้ทางด้านประมงแก่ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือในงานด้านการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เเครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนสเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเมาะสมกับการใช้งาน
 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้การพัฒนาปรับปรุงงาน

2. ด้านการบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเ็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้เข้าใจในการทำงาน

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านสื่อสาร ตามแนวทาง แบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสือสาร รับ-ส่ง ข่าวสารด้าวยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบสื่อสารสารสนเทศอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
 2. รวบรวม คัดเลือก และเรียบเรียงข่าว จัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
 3. ให้บริการข้อมูลสื่อสาร่ผานระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคล และหน่วยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ
 4. จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสื่อสารและนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสื่อสารที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
 2. ปรสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยวามสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานดด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
 2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
 3. ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานนั้น
 4. สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
 5. เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
 6. จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 7. ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
 8. กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 9. ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 10. จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการแผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการวางแผน

 1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

2. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือแลผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยบงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบิรหารจัดการทรัพยากรประมง
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสรวิมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณืและเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประมง
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววกับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษ๖รที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เบื้องต้นด้านระบบไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ และระบบไร้สาย
 2. ความรู้เบื้องต้นด้านระบบการกระจายเสียงและภาพ CCTV ด้านวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่ก้ไขเพิ่มเติม

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
 2. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสือสารออนไลน์
 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโดรงการประชาสัมพันธ์ การเขียนแผนประชาสัมพันธ์และการเขียนข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมประมง
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประมง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |