รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/8008/ หรือ
เรื่อง:


รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย

รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (ไม่รวมบริษัทลูก / บริษัทในเครือ)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2512
ประเภทสาขา : พลังงาน
หมายเหตุ : เคยถูกแปรสภาพเป็น บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) มาแล้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2501
ประเภทสาขา : พลังงาน
หมายเหตุ : รวมกิจการ การไฟฟ้ากรุงเทพ กับกองไฟฟ้าหลวง เข้าด้วยกัน

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2503
ประเภทสาขา : พลังงาน
หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการในนามแผนกไฟฟ้า กองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2473

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2494
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : เดิมคือ กรมรถไฟหลวง

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2494
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : รับโอนกิจการจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2543
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : เดิมเป็นองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (พ.ศ. 2535)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2510
ประเภทสาขา : สาธารณูปการ
หมายเหตุ : เดิมเป็นการประปากรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2457

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2522
ประเภทสาขา : สาธารณูปการ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2538
ประเภทสาขา : สาธารณูปการ
หมายเหตุ : เดิมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2515
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 พ.ศ. 2515

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2517
ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ
หมายเหตุ : จัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2482

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2502
ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ
หมายเหตุ : เดิมเป็นสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการ ต่อมาเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2506
ประเภทสาขา : สังคมและเทคโนโลยี
หมายเหตุ : เดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงสาธารณสุข
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2509
ประเภทสาขา : สังคมและเทคโนโลยี
หมายเหตุ : จัดตั้งขึ้นจากการรวมโรงงานเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กองโอสถศาลา เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวกัน

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2528
ประเภทสาขา : สังคมและเทคโนโลยี
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2456
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : เดิมมีชื่อว่า คลังออมสิน

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2486
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : เดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2536
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2545
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : แปรสภาพมาจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2534
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2515
ประเภทสาขา : สาธารณูปการ
หมายเหตุ : เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2515
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : เดิมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2519
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : รับโอนกิจการรถโดยสารจาก บริษัท มหานครขนส่ง จำกัด มาดำเนินการต่อ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2499
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2517
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2514
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : รับโอนกิจการจาก โรงงานโคนมไทย-เดนมาร์ก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำเนินการต่อ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภทสาขา : สังคมและเทคโนโลยี
หมายเหตุ : เดิมมีชื่อว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2538
ประเภทสาขา : สังคมและเทคโนโลยี
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2521
ประเภทสาขา : พลังงาน
หมายเหตุ : เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2544 เดิมเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2473
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงกลาโหม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2500
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2522
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : เดิมคือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2545

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2491
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภทสาขา : สื่อสาร
หมายเหตุ : เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2546
ประเภทสาขา : สื่อสาร
หมายเหตุ : เดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2546
ประเภทสาขา : สื่อสาร
หมายเหตุ : เดิมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2520)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : สำนักนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2520
ประเภทสาขา : สื่อสาร
หมายเหตุ : รับโอนกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จากบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2520 เดิมคือ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : สำนักนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2520
ประเภทสาขา : สื่อสาร
หมายเหตุ : รับโอนกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จากบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2520 เดิมคือ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2499
ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2509
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : จัดตั้งขึ้นจากการรวมกิจการธนาคารเกษตร จำกัด และ ธนาคารมณฑล จำกัด เข้าเป็นธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล แล้วถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่อง

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชกำหนด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2540
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2506
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2535
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : จัดตั้งเป็นส่วนราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2481

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 2 (ไม่เป็นนิติบุคคล)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดตั้งโดย : ระเบียบ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2497
ประเภทสาขา : สังคมและเทคโนโลยี
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2545
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพาณิชย์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2498
ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2554
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2558
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : เกิดจากการรวม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และ สถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2561
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : รัฐบาลไทยได้ซื้อกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพายาสูบ มาบริหาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงงานยาสูบไทยสะพานเหลือง เมื่อปี พ.ศ. 2482
ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้ยกฐานะ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ขึ้นเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อเป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย”

อดีตรัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชบัญญัติ
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2503
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2558
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : ยุบรวมเข้ากับองค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ตั้งขึ้นเป็นการยางแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จัดตั้งโดย : กระทรวงคมนาคม
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2503
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2563
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : จัดตั้งโดย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (ต่อมาถูกโอนกิจการในปี พ.ศ. 2531) และสายการบินสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์ สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจเมื่อกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยลง จากเดิมร้อยละ 51.03 เหลือร้อยละ 47.86 (โดยเมื่อรวมกับส่วนที่รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินถืออยู่ในสัดส่วน 2.13% แล้ว มีไม่เกินกว่าร้อยละ 50) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงกลาโหม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2498
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2550
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ยุบเลิก 1 ตุลาคม 2550

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงกลาโหม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2498
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2550
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ยุบเลิก 1 ตุลาคม 2550

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2504
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2558
ประเภทสาขา : เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเหตุ : เดิมมีชื่อว่า องค์การสวนยางนาบอน ยุบรวมเข้ากับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ตั้งขึ้นเป็นการยางแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2483
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2554
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : ยุบเลิกกิจการ

ยุบเลิกกิจการ
ยุบเลิกกิจการ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2548
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2553
ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ
หมายเหตุ : ยุบเลิกกิจการตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดย : พระราชกำหนด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2540
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2550
ประเภทสาขา : การเงิน
หมายเหตุ : ยุบเลิกกิจการ

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2549
ประเภทสาขา : ขนส่ง
หมายเหตุ : จัดตั้งขึ้นจริง ในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งในอดีตเป็นหน่วยงานสังกัด กรมการขนส่ง (ปัจจุบันเรียกชื่อว่า กรมการขนส่งทางบก)

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2494
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2555
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งโดย : กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2500
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2544
ประเภทสาขา : พลังงาน
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สิ้นสุดความเป็นรัฐวิสาหกิจ 1 ตุลาคม 2544 ปัจจุบันยังดำเนินการในฐานะบริษัทมหาชน

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : 
จัดตั้งโดย : 
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : 
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : 
ประเภทสาขา : 
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล :กระทรวงกลาโหม 
จัดตั้งโดย : 
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : 
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : 
ประเภทสาขา : 
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2518
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2540
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงกลาโหม
จัดตั้งโดย : พระราชกฤษฎีกา
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2498
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2541
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : 
จัดตั้งโดย : 
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : 
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : 
ประเภทสาขา : 
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดตั้งโดย :พระราชกฤษฎีกา 
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2501
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ :พ.ศ. 2541 
ประเภทสาขา :อุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : 

ส่วนราชการที่กำกับดูแล :กระทรวงการคลัง 
จัดตั้งโดย :พระราชกฤษฎีกา 
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ :พ.ศ. 2540 
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ :พ.ศ. 2543 
ประเภทสาขา :สถาบันการเงิน 
หมายเหตุ : ยุบรวมเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2496
สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2530
ประเภทสาขา : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยมีกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ส่วนราชการที่กำกับดูแล : กระทรวงการคลัง

จัดตั้งโดย : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีที่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2518

สิ้นสุดการเป็นรัฐวิสาหกิจ : พ.ศ. 2537

ประเภทสาขา : พาณิชย์และบริการ

หมายเหตุ : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาโอนหุ้นมาเป็นของกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2518