สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 พ.ค. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/7566/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,070-21,090
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้งบุคคลเข้าปฏิบังานในสถาบัน จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศการรับสมัคสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,070-21,090 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,070-21,090 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุไม่กิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางบัญชี หรือ การเงิน ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี การจัดทำงบการเงิน และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 7. มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับงาน
 8. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 9. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์วงเงินค้ำประกัน จำนวน 50,000-200,000 บาท ตามหลักเณฑ์ที่สถาบันกำนด

นักวิชาการศึกษา

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุไม่กิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการทำงานด้านการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
 5. หากมีประสบาการณ์การทำงานด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 8. มีความสามารถในการเขียนรายงานการประชุม / โครงการได้
 9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 10. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถาบันกำหนด
 11. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 12. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

Resume (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบปรมาณ การบัญชีทั่วไปของสถาบัน ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัิงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา โดยรับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประสานงานกับคณบดีวิชาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการศึกษาประจำปีของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. สอบข้อเขียน
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
– ทดสอบบุคลิกภาพ

2. สอบคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื่้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel Power Point

3. สอบสัมภาษณ์
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


นักวิชาการศึกษา

1. สอบข้อเขียน
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
– ทดสอบบุคลิกภาพ

2. สอบคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื่้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel Power Point

3. สอบสัมภาษณ์
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail: hr.recruit@stin.ac.th สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022564092

หรือ 02256-4093-7 ต่อ 1153

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |