กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 พ.ค. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/7510/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

2. เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิชาที่สอบ

1. สอบข้อเขียนด้วยข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ตามขอบเขตหลักสูตรวิชา ดังนี้

1. ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย

 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสืื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจัดใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้ก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ และ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนความพอเพียงของข้อมูล

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. พระราชบัญญัติระะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติม

6. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2. สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เพื่อวัดความรูความสามารถพ้นฐานใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัิงานหน่วยงานราชการ Microsoft office (Word, Excel, Power Point)

2. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |