กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -22 พ.ค. 2563

แชร์เลย

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/7172/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา,กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครปฐม,ระยอง,สมุทรสาคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 22 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสรรพสามิต

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

หน่วยงานที่มีตัตราว่าง

 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครสรีอยุธยา 2
 • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิต

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าองื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตสาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตสาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสรรพสามิต

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 2. บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกเตรียมวาระการประชุมและรายานการประชุมในโอกาสต่างๆ
 3. การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการและจัดประมวลและวิเคราะห์งานเสนอผุ้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการเร่งรัด ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง
 4. ให้ำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 5. ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบังิานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบ้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ขงหน่วยงาน
 8. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสรรพสามิต

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 22 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |