กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 เม.ย. -19 พ.ค. 2563 รวม 48 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/7035/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 19 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริหาร/เทคนิค

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี


นิติกร

ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. งานโดยสรุป

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม บันทึก จัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รับ-ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำทะเบียนฐานข้อมูล และสรุปรายงานผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ดำเนินการรวบรวมบันทึก จัดพิมพ์ ปรับปรุง แก้ไข และตรวจสอบความถูกต้งอของข้อมูลในระบบจัดการลูกหนี้ กองทุน (Smart Account Receivable Application : SARA) ระบบการบริหารงบประมาณและโครงการตามแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (Program Budget and Project Management : BPM) และระบบโปรแกรมอื่นๆ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ
  3. จัดประเภท หมวดหมู่และจัดทำทะเบียน ฐานข้อมูลกองทุนฯ ได้แก่ ข้อมูลคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อมูลคณะทำงานระดับต่างๆ ข้อมูลผู้ประสานงานกองทุนฯ ข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ และข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ฯลฯ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลก่อนการประมวลผลในขั้นต่อไป
  5. รับส่งข้อมูลของกองทุนฯ ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. สรุปรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ เสนอต่อผู้บริหาร
  7. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 2. ด้านการบริการ
  1. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  2. ให้บริการข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ บุคคลที่สนใจและผู้ที่มาติดต่อราชการ
 3. ด้านอื่นๆ
  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

1. งานโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้ การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน
  2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น
  3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
  4. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ด้านการวางแผน
  1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ด้านการบริการ
  1. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
 5. ด้านอื่นๆ
  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

1. งานโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณืและความชำนาญงาน เกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและระบบการบริหารงานคลังของสำนกงานกองทุนฯ ภายใต้ การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. จัดทำบัญชี เอกสารรายานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
  2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัย
  3. จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณืเครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประดยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 2. ด้านการวางแผน
  1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเ็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเ็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ
 5. ด้านอื่นๆ
  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

1. งานโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ดำเนินการและวินิจฉัยคดีความเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อพิพาท งานนิติกรรมและสัญยาเกี่ยวกับกองทุน
  2. งานสนับสนุนและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุน
  3. การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ/ข้อเท็จจริง
  4. การมอบอำนาจในการดำเนินคดีความต่างๆ
  5. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  6. ดำเนินการด้านกฎหมายต่างๆ ของกองทุนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  7. ส่งเสริมความรู้ด้านกหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุน
 2. ด้านการวางแผน
  1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ด้านการบริการ
  1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ด้านอื่นๆ
  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 6. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 6. ระเบียบกระทรวยงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 7. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 6. ระเบียบกระทรวยงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 9. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
 10. ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน
 11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นิติกร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 5. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 7. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ
 8. กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการพัฒนาชุมชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 19 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |