วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 เม.ย. 2563

แชร์เลย

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/6802/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง ขยายเวลาการรับเอกสารผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1)

ตามระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้แก่

1. ใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร ลงชื่อผุ้สมัคร และติดภาพถ่าย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาจทำให้ผู้สมัครได้รับผลการเรียนล่าช้า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงขอให้ผู้สมัครส่งเอสการ รายการที่ 1-3 มาที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตามเวลาที่กำหนด และขยายเวลาการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถ้าเอกสารของผุ้สมัครมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดถือว่าผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ์อุดม ตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0864067851 และขอให้ท่านติดตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th อย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัครและวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กล่าวนำ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนาสู่สากล อัตลักษณ์ งามสง่า งามหมายถึง งามกาย งามวาจา และงามใจ สง่า หมายถึง สง่าอย่างทหาร สง่าด้วยความรอบรู้ เอกลักษณ์ การพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น องค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ

การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จะใช้ผลการสอบจากระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร่วมกับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยาท

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเชื่อว่ากระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว จะทำให้ได้ผู้เรียนที่คุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิาชีพ และนายทหารสัญยาบัตรของกองทัพอากาศอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

2. สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 17/12 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 ใกล้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วันราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์ 0-2534-4187, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-770-1201 FAX. 0-2534-8199

วันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-770-1201

เว็บไซต์ : http://www.nc.rtaf.mi.th http://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th

E-mail address: rtafnc@rtaf.mi.th, ID LINE: 064-770-1201 หรือ Line: @RTAFNC

3. การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประมินคุณภาพการศกึษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒฯาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

4.1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4.1.2 เป็นสตรีหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2542)

4.1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตามียายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดามารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญยาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4.1.4 รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

สำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรววงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิธีการสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |