กรมกิจการสตรีและะสถาบันคร อบครัว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.พ. -3 มี.ค. 2563

แชร์เลย

กรมกิจการสตรีและะสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและะสถาบันคร อบครัว

ลิงค์: https://ehenx.com/6257/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักสังคมสงเคราะห์,นิติกร,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมกิจการสตรีและะสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเ็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ปฏิบัติงานในส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี


นักสังคมสงเคราะห์


นิติกร


เจ้าพนักงานพัสดุ


เจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสาตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยแบะเยียวยาเกี่ยวกับยการเลือกปฏิบัิตโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายงานเงินเดือนและค่าจ้างของกรม งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและงานประกันสังคม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกรม การจัดเก็บ การเบิกจ่ายเงินของกรม การจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินของกรม การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรม การประสานการดำเนินงานตามคำของบประมาณและการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ งานเหรัญญิก คณะกรรมการสวัสดิการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักสังคมสงเคราะห์

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมด้วยกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากากรค้าประเวณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญยา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง การให้คำปรึกษา ความเห็น ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และดำเนินการ ความเห็น ศึกษา วิเคราะห์ ตรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับงานกฎหมาย และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานด้านงานธุรการ การถ่ายเอกสาร การร่าง/โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมายและหนังสือราชการต่างๆ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถสนับสนุนงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักพัฒนาสังคม

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชา่การเงินและบัญชีและที่เกี่ยวข้อง เช่น
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
  • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

นักสังคมสงเคราะห์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และที่เกีย่วข้อง เช่น การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี

นิติกร

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกร กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เช่น
  • ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
  • พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

เจ้าพนักงานพัสดุ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานธุรการ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการสตรีและะสถาบันคร อบครัว  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการสตรีและะสถาบันคร อบครัว

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |