สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.พ. -28 ก.พ. 2563 รวม 209 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/6200/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 209
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. – 28 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบขคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544 มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และหนังสือสนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :209 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562
 2. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย และไม่เป็นโรคหรืออาการใดตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562
 3. ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562)
 4. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 5. เคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน หรือการสอบสวนหรือการข่าว หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล หรืองานธุรการของศาลยุติธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน มีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วินิจฉัย ตรวจสอบ วิจัย พัฒนามาตรฐานงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่ด้วยเจ้าพนักงานตำรวจศาล การตัดสินใจ อยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

2. รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้างของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำการตามหน้าที่ รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สินของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

3. ปฏิบัตตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น

4. ร่วมปฏิบัติการพิเศษหรือทางยุทธวิธี ค้น จับ และเข้าควบคุมบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ ถอดรหัสสัญญาณและแปลความ สร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือการสืบสวนหรือข่าวลับเพื่อใช้ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยตามหมายศาล

5. แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบรายละเอียดในการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี

6. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังต่อไปนี้

 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
  1. ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
  2. ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์รฦูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
  1. ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
  2. ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประดยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
  เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 4. วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโสาลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
  เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น

ผู้สมัครสอบที่ป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และต้องมีเอกสารรับรองการสอบผ่านดังกล่าวด้วย ไม่ต้องสอบภาค ก.

สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ในการสอบครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นผู้เข้าสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อใช้แทนการสอบภาค ก. ในการสอบแข่งขันของสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไป (ไม่ต้องสอบภาค ก. อีก)

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุถติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชากรพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังต่อไปนี้

 1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
  ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

  1. ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
   เกณฑ์การตัดสิน ชาย ไม่เกิน 50 วินาที หญิง ไม่เกิน 1 นาที
   หมายเหตุ เพื่อวัดความอดทนของหัวใจ
  2. วิ่งระยะไกล
   เกณฑ์การตัดสิน ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ไม่เกิน  4 นาที 55 วินาที และ หญิง ระยะทาง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที
   หมายเหตุ เพื่อวัดความอดทนของหั้วใจ กล้ามเนื้อและความเร็ว
 2. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากปรวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของตำแหน่ง

 

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 28 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |