ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. 2563 6 ก.พ. -27 ก.พ. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ. จัดสอบ ภาค ก. 2 รูปแบบ
เลือกได้เพียง 1 รูปแบบเท่านั้น

“ภาค ก. ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/6130/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบภาคก.ก.พ.ประจำปี2563
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โททุกสาขา,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครสอบ

สอบด้วยกระดาษ
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ 

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา 

2. วิธีการดำเนินการสอบ

 1. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบและจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและ้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
  เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับาชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัยนได้เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป ทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด
 2. การดำเนินการสอบ
  1. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยผุ้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 15 ศูนย์สอบ คือ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค๋จะไปสอบนั้นครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่มีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
  3. กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบมีผู้สมัครสอบชำระค่าธรมเนียมในการสมัครสอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่กำหนด จะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้
  4. กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคสอบได้ สำนักงาน ก.พ. อาจจะดำเนินการจัดสอบให้อีกครั้งเฉพาะผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และนนทบุร หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญํตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 11. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. ข้อ 4,6,7,8,9,10 หรือ 11 ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากราชการไปแล้วเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับต่างๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ในเอกสารหมายเลข 1

4. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563

 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. ระบบรับสมัครจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ กรณีที่ระบบตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่านาของผู้สมัครสอบเป็นโมฆะ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคำร้องพร้อมสำเนาระเบียบแสดงผลการศกึษา (Transcript of Records) หรือเอกสารออื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 3. ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มกาชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
  ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินและเลือกศูนย์สอบได้ 3 ช่องทาง คือ

1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 4.1 ขั้นตอนที่ 1 (3) ไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบโดยเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว

2. การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK

ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 08.30 น. – 22.00 น. ของวันตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และให้พิมพ์หน้ายื่นยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถเลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ 4.1 ขั้นตอนที่ 1 (3) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” และเลือก “สำนักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 08.30 น. – 22.00 น. ของวันตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าโรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย

เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ 40-100 KB) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ท้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ”

กรณีผู้สมัครสอบที่ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงาน ก.พ. ผู้สมัครสอบจะต้องนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมนการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งหากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัคสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4 ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน

4.2 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

สำหรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น (ตาบอด) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ข้อ 4(3) หากประสงค์จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการให้ระบุในใบสมัครสอบด้วย สำนักงาน ก.พ.จะจัดให้บริการเฉพาะที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี และในสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเท่านั้น

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5.3 ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

5.4 ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 และได้ยื่นยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 ตามประกาศฉบับนี้ได้

5.5 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

5.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญํติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

5.7 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

6.1 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” และ

6.2 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

7.1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

 1. การคิดวิเคระาห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความขเ้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่างๆ และ
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

7.2 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

7.3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

8. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ระดับปริญญาโท

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอักงฟษในเอกสารหมายเลข 1 สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

9. การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

10. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

10.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

10.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

10.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

 1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
 2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563
 3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้

10.4 ผู้สอบผ่านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักาน ก.พ. ตามข้อ 9 ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้นในครั้งนี้ด้วย

11. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

11.1 ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครสอบ

11.2 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

นางศรีสมร กสิศิลป์
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ  รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 2. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าาน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญํตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 11. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. ข้อ 4,6,7,8,9,10 หรือ 11 ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากราชการไปแล้วเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 4. การรับสมัครสอบ 4.1 ผู้สมัครสอบสามารถ เลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนด ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรุ้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.10 น. เป็นต้นไป (ไม่เวนวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 5 รอบสอบ รอบสอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดรอบสอบ ดังนี้ 4.1.1 รอบสอบที่ 1 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท 2.1.2 รอบสอบที่ 2-5 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอน และตามวัน เวลาที่กำหนด ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (1) เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563”  หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” แล้วกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เลือกรอบสอบ และสถานที่สอบที่ต้องการ ให้ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ (2) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้ (3) กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างได้ในเวลาประมาณ 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (1) ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ (2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (3) ผู้สมัครสอบสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามกำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที ช่องทางที่ 2 การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK โดยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอินกส์ ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 4.2 ขั้นตอนที่ 1 (2) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Sign) ไว้เปนหลักฐานด้วย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ 40-100 KB) รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ท้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัคสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบ ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4 ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน 5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 5.1 ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ตามประกาศฉบับนี้ได้ 5.2 ในการรับสมัคสอบ จำนวน 5 รอบสอบ ตามที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบเท่านั้น เมื่อเลือกรอบสอบและยืนยันสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้ 5.3 ผู้สมัครสอบที่เคยสอบผ่าน หรือมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” 5.4 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 5.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญํติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 5.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 5.7 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 สามารถรองรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการและที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นควร 6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” และ 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 7.1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ การคิดวิเคระาห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความขเ้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่างๆ และ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล 7.2 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 7.3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ 8. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 8.1 ระดับปริญญาตรี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.2 ระดับปริญญาโท ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8.3 ผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเอกสารหมายเลข 2 ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยให้ยื่นสำเนาหลักฐานผลการทดสอบดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และผู้ที่ยื่นหลักฐานดังกล่าวต้องเข้าสอบทุกวิชาตามหลักสูตรการสอบที่ ก.พ. กำหนด 9. การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 10. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ 10.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 10.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารรถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ 10.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
 1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
 2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563
 3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้
10.4 ผู้สอบผ่านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักาน ก.พ. ตามข้อ 9 ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้นในครั้งนี้ด้วย 11. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 11.1 ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครสอบ 11.2 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 นางศรีสมร กสิศิลป์ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจำปี 2563

แบบ Paper & Pencil

*คลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

สมัครสอบ (กรอก/พิมพ์ใบสมัคร) กรอกใบสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ 

 • วันที่ 6-28 ก.พ. 63 ในเวลาทำการ ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • วันที่ 6-28 ก.พ. 63 เวลา 08.30-22.00 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK
  • ทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ทุกศูนย์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

แบบ e-Exam

*คลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียด

สมัครสอบ (กรอก/พิมพ์ใบสมัคร) กรอกใบสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

 • วันที่ 6-28 ก.พ. 63 ในเวลาทำการ ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ 6-28 ก.พ. 63 เวลา 08.30-22.00 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK
 • ทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Exam)

(รอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ x 5 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ)

สอบรอบ 1 ระดับปริญญาโท

ดูศูนย์สอบเลื่อนลง

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Exam)

(รอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ x 5 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ)

สอบรอบ 2 ระดับปริญญาตรี

ดูศูนย์สอบเลื่อนลง

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Exam)

(รอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ x 5 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ)

สอบรอบ 3 ระดับปริญญาตรี

ดูศูนย์สอบเลื่อนลง

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Exam)

(รอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ x 5 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ)

สอบรอบ 4 ระดับปริญญาตรี

ดูศูนย์สอบเลื่อนลง

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Exam)

(รอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ x 5 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ)

สอบรอบ 5 ระดับปริญญาตรี

ดูศูนย์สอบเลื่อนลง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.

แบบ Paper & Pencil

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ระดับปริญญาตรี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ระดับปริญญาโท

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

แบบ e-Exam

ระดับปริญญาตรี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ระดับปริญญาโท

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบภาค ก. ก.พ.

แบบ PAPER & PENCIL

กรุงเทพมหานคร

รหัสศูนย์สอบ 01
จำนวน 80,000 ที่นั่งสอบ

นครปฐม

รหัสศูนย์สอบ 02
จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ

ปทุมธานี

รหัสศูนย์สอบ 03
จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ

พระนครศรีอยุธยา

รหัสศูนย์สอบ 04
จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ

ราชบุรี

รหัสศูนย์สอบ 05
จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ

ฉะเชิงเทรา

รหัสศูนย์สอบ 06
จำนวน 20,000 ที่นั่งสอบ

ชลบุรี

รหัสศูนย์สอบ 07
จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ

เชียงใหม่

รหัสศูนย์สอบ 08
จำนวน 80,000 ที่นั่งสอบ

พิษณุโลก

รหัสศูนย์สอบ 09
จำนวน 35,000 ที่นั่งสอบ

นครราชสีมา

รหัสศูนย์สอบ 10
จำนวน 29,000 ที่นั่งสอบ

อุดรธานี

รหัสศูนย์สอบ 11
จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ

อุบลราชธานี

รหัสศูนย์สอบ 12
จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ

ขอนแก่น

รหัสศูนย์สอบ 13
จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ

สุราษฎร์ธานี

รหัสศูนย์สอบ 14
จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ

สงขลา

รหัสศูนย์สอบ 15
จำนวน 40,000 ที่นั่งสอบ

แบบ e-Exam

ภาคกลาง จำนวน 2,495 ที่นั่งสอบ

สำนักงาน ก.พ.

จำนวน 115 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

จำนวน 550 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 10,300 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

จำนวน 800 ที่นั่งสอบ

ภาคเหนือ จำนวน 650 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จำนวน 650 ที่นั่งสอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 670 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวน 360 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวน 359 ที่นั่งสอบ

ภาคใต้ จำนวน 1,480 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

จำนวน 1,000 ที่นั่งสอบ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จำนวน 480 ที่นั่งสอบ

วิชาที่สอบ แบบ Paper และ แบบ e-Exam

หลักสูตรและวิธีการสอบ ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
[คณิตศาสตร์-ภาษาไทย]

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การคิดวิเคระาห์เชิงภาษา

ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่างๆ และ

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม 50 คะแนน

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คะแนนเต็ม 50 คะแนน

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

วิธีการสมัครสอบ ภาค ก.พ.  แบบ Paper และ e-Exam

สมัครทางอินเทอร์เน็ต​

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัครสอบ Paper และ e-Exam
ทางอินเทอร์เน็ต
6-27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
แบบ Paper 17 มีนาคม 2563
แบบ e-Exam 12 มีนาคม 2563

ประกาศผลสอบ
แบบ Paper 10 กันยายน 2563
แบบ e-Exam 30 เมษายน 2563

เว็บรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ.