สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-5 ก.พ. 2563 รวม 100 อัตรา,

แชร์เลย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/6107/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน),สพฐ.ตร.,สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,610-9,330
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 (กลุ่มงานอำนวยการสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/2278 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคนภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียับตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/69 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 อนุมัติให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นเพศชายจำนวน 80 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 20 อัตรา จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตรำวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

เพศชาย :  1.1 สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.1

เพศหญิง : 1.2 สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.2

อัตราเงินเดือน : 8,610 – 9,330

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) สพฐ.ตร.

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากาษัตริย์อย่างสุดงสุด
 2. ผู้สมัครสอบ พฐ.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และผู้สมัครสอบ พฐ.2 เป็นบุคคลภายนอกเพศหญิง
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณื และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
 4. กรณี เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 5. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษระต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
 7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
  ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหดนไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้าัรบการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2. ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารและจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2563
  3. ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการหลังวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563
  4. ผู้ที่ได้ัรบหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขึ้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2563
  5. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกำหนด
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผุ้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 20 ปี (ในปี พ.ศ.2563) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 9. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันสมัคร
 10. สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 11. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

 1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
 2. ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)

 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ
 2. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
 3. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |