ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานบัดนี้-6 ม.ค. 2563 รวม 150 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/5958/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินระดับ4
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2563ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการ ระดับ 2 – 3 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงิน ระดับ 4

อัตราว่าง : 150 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือ ได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 9. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 10. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 12. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
 13. ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงิน ระดับ 4

บุคคลภายนอก
 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่6 มกราคม 2563)
 2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตร ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง วิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  1. บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  2. การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ การเงินระหว่างประเทศ
 3. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563)
 4. เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทางwww.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่6 มกราคม 2563
พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 2 – 3 หรือพนักงานบริการระดับ 2 – 3 ปฏิบัติงานธนาคารติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่6 มกราคม 2563)
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึงวิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  • บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  • การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  • เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 
 • ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้
  • ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 6 มกราคม 2563) หรือ
  • ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 และมีระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
   ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 / ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 6 มกราคม 2563)
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตร
  ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึงวิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

  • บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  • การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ
   การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  • เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ
   การเงินระหว่างประเทศ
 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563) (ถ้ามี)
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)
 1. ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้
  1. ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 / ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่6 มกราคม 2563) หรือ
  2. ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 / ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 /
   ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) / ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่6 มกราคม 2563)
 2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง วิชาโทหรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  1. บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  2. การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ
   การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ การเงินระหว่างประเทศ
 3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่6 มกราคม 2563) (ถ้ามี)

วิชาที่สอบ

บุคคลภายนอก

กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้

 1. การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนประมาณ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ (50 คะแนน)
  • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 2. สอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 3. ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)
พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3

กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้

 1. สอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) กำหนดสอบประมาณวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
 2. สอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (100 คะแนน) ทั้งนี้ วันที่เข้ารับการสอบ ธนาคารไม่ได้กำหนดให้เป็นการปฏิบัติงานธนาคาร จึงไม่อนุญาต ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับฉบับที่ 8 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางเองทั้งหมด และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบโดยไม่ถือเป็นวันลา ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมกับระยะทาง วัน เวลาสอบ และเวลาที่ใช้เดินทางด้วยความสมเหตุสมผล
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 

กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้

 1. การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนประมาณวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ยกเว้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับการสอบวิชานี้(100 คะแนน)
  2. วิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน)
  3. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน)
 2. สอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 3. ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)

ทั้งนี้ วันที่เข้ารับการสอบ ธนาคารไม่ได้กำหนดให้เป็นการปฏิบัติงานธนาคารจึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับฉบับที่ 8 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางเองทั้งหมดและถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบโดยไม่ถือเป็นวันลา ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมกับระยะทาง วัน เวลาสอบ และเวลาที่ใช้เดินทางด้วยความสมเหตุสมผล

ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)

กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้

 1. การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนประมาณวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ยกเว้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่ต้องเข้ารับการสอบวิชานี้(100 คะแนน)
  2. วิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน)
  3. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน)
 2. สอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 3. ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)

ขอบเขตเนื้อหาสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปีบัญชี 2562

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) จำนวน 75 ข้อ 100 คะแนน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)

*** ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบวิชานี้

 1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
 2. การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
 3. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
 4. ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
 5. ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

2. วิชาความละเอียดแม่นยำ จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน (ใช้เวลา 30 นาที)

3. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
  • หมวดบัญชีการเงิน (การวิเคราะห์/ บันทึกบัญชี/ การแก้ไข / ปรับปรุงบัญชี/ การปรับปรุงเพื่อปิดบัญชี/ การจัดทำงบการเงิน)
  • หมวดบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน / การวิเคราะห์ต้นทุน / การวิเคราะห์งบการเงิน)
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น
  • ตลาดการเงิน
  • ธุรกรรมการเงินและการธนาคาร (เงินสดและการควบคุม / ตราสารทางการเงิน)
  • การบริหารการเงิน (โครงสร้างทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน / การคำนวณดอกเบี้ย / อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน / หลักการลงทุน / ความเสี่ยง)
  • ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
  • ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส.
 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน
 • ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับการตลาด (หลักการตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ CRM / พฤติกรรมผู้บริโภค)
 • หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency) (การคิดเพื่อการต่อยอด / การมุ่งผลสัมฤทธิ์/ การสื่อสารและโน้มน้าวจูงใจ /จิตมุ่งบริการ / การทำงานเป็นทีม)
 • จริยธรรม / จรรยาบรรณ / ธรรมาภิบาล / การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) /ความรู้เบื้องต้นเฉพาะที่เกี่ยวกับงานธนาคารตามกฎหมายการป้องกัน และปรามปราบการฟอกเงินฯ

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

บุคคลภายนอก
 1. ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “พนักงานการเงิน ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานการเงิน ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8332,8334-63
 3. ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากประวัติที่เลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น ผู้ฝากประวัติจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com โดยไปยื่นชำระเงินที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มกราคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3 (ไม่ต้องชำระเงิน)
 1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการอ่านประกาศรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะยกเลิกคำสั่ง และต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
 2. การสมัครผ่านระบบ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการจัดการบุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายใน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์“ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4” ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนสำเร็จผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร ธนาคารจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
  โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 3. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
  1. ใบสมัครจากระบบที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ต้องระบุวันเริ่ม-วันจบการศึกษาด้วย)
  3. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล,ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
 4. ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึง สนจ./ฝ่าย/สำนัก ต้นสังกัดและให้ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของ สนจ./ฝ่าย/สำนัก ต้นสังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัครและจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4” พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครข้อ 3 ส่งถึงกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝทน. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมซองด้านล่างขวามือว่า“ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (ไม่ต้องชำระเงิน)
 1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการอ่านประกาศรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติ
  ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะยกเลิกคำสั่ง และต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
 2. การสมัครผ่านระบบ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการจัดการบุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายใน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์“ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4” ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนสำเร็จผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร ธนาคารจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 3. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
  1. ใบสมัครจากระบบที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (กรณีที่ผู้สมัครนับระยะเวลารวมการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 / ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ให้แนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน / สำเนาสัญญาจ้าง มาพร้อมใบสมัครด้วย)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ต้องระบุวันเริ่ม-วันจบการศึกษาด้วย)
  3. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
 4. ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึง สนจ./ฝ่าย/สำนัก ต้นสังกัด และให้ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของ สนจ./ฝ่าย/สำนัก ต้นสังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัครและจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4” พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครข้อ 3. ส่งถึง กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝทน. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมซองด้านล่างขวามือว่า“ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) (ไม่ต้องชำระเงิน)
 1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการอ่านประกาศรับสมัครและตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
  ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด สามารถพิมพ์ใบสมัคร ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4” โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่24 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือกโทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330-2, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 2. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลงนามรับรองภายในวันที่6 มกราคม 2563
  2. หนังสือรับรองการทำงาน
   • กรณีเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ให้แนบสำเนาหนังสือสัญญาจ้างที่มีระยะเวลานับรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (เมื่อรวมได้ครบ 2 ปี แล้ว สัญญาจ้างฉบับอื่นไม่จำเป็นต้องส่งเพิ่มเติม) (การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่ถือเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2)
   • กรณีเป็นลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ให้แนบหนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงจากบริษัทรับจ้าง ที่ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบุตำแหน่งงานและสถานะการจ้างงานปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในธนาคาร
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ต้องระบุวันเริ่ม-วันจบการศึกษาด้วย)
  4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
 3. ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึง สนจ./ฝ่าย/สำนัก ต้นสังกัดและให้ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของ สนจ./ฝ่าย/สำนัก ต้นสังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัครและจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4” พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครข้อ 2 ส่งถึง กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝทน. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมซองด้านล่างขวามือว่า“ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 ม.ค. 2563

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 21 มกราคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการสอบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail : recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม (ใช้พิจารณาเฉพาะผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)
 2. วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อนเกณฑ์คะแนน
 3. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ ในแบบทดสอบเท่านั้น

2. ผู้สมัครซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ที่มี อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (ไม่นับรวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)) ที่สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (ตามบันทึกเวียนที่ ฝทน/101781 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

3. การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน

4. การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน โดยธนาคารจะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก

 1. ธนาคารกำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียน 150 คะแนน (วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งและวิชาความละเอียดแม่นยำ) ยกเว้น ผู้สมัครจากพนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3 จะพิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนจากวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเพียงวิชาเดียว โดยให้น้ำหนักคะแนนเทียบเท่า 150 คะแนน รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์100 คะแนน รวมเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 250 คะแนน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้
  • ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์
  • ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน (ยกเว้น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)
  • ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ใช้สัดส่วนคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ปัจจัยที่ 4 เลขประจำตัวสอบ

ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัยธนาคารกำหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใช้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับก่อนหลังและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพิ่มเติมจากจำนวนความต้องการ

อัตราเงินเดือน

 1. บุคคลภายนอก ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 2. พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3 กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หากปัจจุบันได้รับอัตราเงินเดือน
  เกินอัตราขั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือนเดิม
 3. ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากปัจจุบันผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือน สูงกว่า อัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 ธนาคารจะให้ได้รับเงินเดือนโดยเทียบเคียงตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยพนักงานที่เปลี่ยนตำแหน่งและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งผู้ช่วยพนักงานเป็นพนักงาน กรณีสอบได้ในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบัน ธนาคารพิจารณาค่าประสบการณ์การทำงานในธนาคารเพื่อจ่ายเป็นอัตราเงินเพิ่มเติมร้อยละ 6 ต่อปีได้ไม่เกิน 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 18) ของอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 แต่ไม่เกินเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน

เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน

 1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกำหนด ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น พนักงานระดับ 2 – 3 พนักงานบริการระดับ 2 – 3 และผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 จะต้องกลับไปปฏิบัติงานตำแหน่งเดิม)
 2. ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่าง หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้นจะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้และจะนำไปต่อท้ายบัญชี(ได้เพียงครั้งเดียว) โดยธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบัญชีสำรองครั้งต่อไป และหากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสำรองและจะแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ลำดับถัดไป
 3. ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทำหนังสือค้ำประกันสืบประวัติตามที่ธนาคารกำหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (ยกเว้น พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการ ระดับ 2 – 3 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ) หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่ส่วนงานกำหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ หากได้รับการเรียกตัวปฏิบัติงานประจำสาขาที่มีเวลาทำการนอกเหนือเวลาทำการปกติของธนาคาร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ธนาคารกำหนดมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษาขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนำมาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 7. กรณีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเป็นประเภทพนักงานระดับ 2 – 3 พนักงานบริการ ระดับ 2 – 3 และผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
  1. ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีผลลงโทษทางวินัยตามคำสั่งธนาคารถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  2. ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบข้อเท็จจริง สอบสวนหรือมีมูลเหตุที่อาจเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยในช่วงเวลาพิจารณาแต่งตั้งทั้งนี้ ธนาคารจะชะลอการแต่งตั้งจนกว่าจะพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 หรือ
   จนกระทั่งไม่ปรากฏความผิดตามข้อ 2

เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน

บุคคลภายนอก

กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และ จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3

ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการพนักงานการเงิน ระดับ 4 เมื่อรักษาการครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลักและประเมินพฤติกรรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการประเมินตามที่ธนาคารกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่รักษาการเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาให้รักษาการในตำแหน่งเพิ่มอีก 90 วัน และจะประเมินใหม่อีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน ระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ให้รักษาการเป็นต้นไป แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 2 ธนาคารจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม

ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 

กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมี
ผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วันและจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะให้กลับไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ตามเดิม นับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในครั้งที่ 2 และธนาคารจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นตามสิทธิ์ที่เคยได้รับเมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)

กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และ จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจากบัญชีสำรองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |