สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2562 รวม 30 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/5717/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน.กองบินตำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบินตำรวจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบินตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ประกอบหนังสือ กองอัตรา ที่ 0009.161/1553 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25561 แจ้งอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพลที่ 0009.161/10928 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และหนังสือกองอัตรา ที่ 0009.161/1856 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 แจ้งอนุมัติสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ให้กองบินตำรวจดำเนินการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัรและสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ

อัตราว่าง : 30 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน.กองบินตำรวจ

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณื นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
 3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 4. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
 5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
 6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว และ้ถามีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
  สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่นชื่อประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศรับสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่กำหนด ในข้อ 2.5 และ 2.6
 7. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว
  1. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และผู้ที่จะต้องเข้รับราชการทหารในปี พ.ศ.2562
  2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้น (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ.2562) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียก และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในปี พ.ศ.2563
 8. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันรับสมัคร
 9. สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครีสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 10. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน
 1. ความสามารถทั่วไป (จำนวน 20 ข้อ)
 2. ภาษาไทย (จำนวน 20 ข้อ)
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน)
 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (จำนวน 20 ข้อ)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค (จำนวน 50 ข้อ)
 3. ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ (จำนวน 20 ข้อ)
 4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (จำนวน 20 ข้อ)
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

หลักฐานการสมัครสอบ

 • แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ค. ท้ายประกาศนี้
 • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1.5×2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายในคราวเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครจำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติประกาสนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จำนวน 2 ฉบับ หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จก็ได้
 • กรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา มาแสดงพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) มายื่นแทนก็ได้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 2 ฉบับ
 • หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ง. ท้ายประกาศรับสมัครสอบ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ และนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร หากเอกสารฉบับใดเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้งอมาด้วย

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคีรพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากยื่นหลกัฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่มาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่งขันได้ และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ผู้สมัครได้ยื่นในวันสมัครแก่เจ้าหน้าที่ กองบินตำรวจขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025109464

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ธ.ค. 2562

สอบวันที่: 22 ธ.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 16 ม.ค. 2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |