กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2562

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/2981/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงาด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,850-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปฏิบัติงาด้านธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงาด้านธุรการ

1. มีสัญชาติไทย
2. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายพาณิชย์การทุกสาขา
3. ชาย/หญิง อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค สังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก จากราชการเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทาความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

งานที่ 1
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย 300 ฉบับ/เดือน
2. พิมพ์หนังสือรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง (หนังสือที่มี 3 ช่อง) 7 ชิ้น/เดือน
3. พิมพ์หนังสือรายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 7 ชิ้น/เดือน
4. พิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง 7 ชิ้น/เดือน
5. ออกเลขหนังสือภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย 300 ฉบับ/เดือน
6. ลงสมุดบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมนาไปส่งที่ฝ่ายการคลังและพัสดุ/สลก. 10 ชิ้น/เดือน
7. สาเนาหนังสือตามข้อ 2.2,2.3 และ 2.4 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 10 ชิ้น/เดือน
8. แจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย 100 ฉบับ/เดือน
9. แจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน เข้าแฟ้มเสนอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสีย และสารอันตราย ผอ.ส่วนใน กจส. อย่างน้อย 10 ฉบับ/เดือน
10. สแกนหนังสือภายนอกหน่วยงานเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
11. ติดต่อประสานงานภายใน ? ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย 100 ฉบับ/เดือน
12. จัดทารายงานการประชุมของฝ่ายบริหารทั่วไป/กจส. 1 ชิ้น/เดือน
13. สนับสนุนงานสารบรรณ

งานที่ 2
1. ลงทะเบียนส่งหนังสือเข้าภายใน – ภายนอก หน่วยงาน อย่างน้อย 300 ฉบับ/เดือน
2. ออกเลขหนังสือภายใน – ภายนอกหน่วยงาน 300 ฉบับ/เดือน
3. ส่งหนังสือภายใน – ภายนอกหน่วยงาน 300 ฉบับ/เดือน 4. ติดต่อประสานงานภายใน – ภายนอกหน่วยงาน 30ครั้ง/เดือน
5. แจ้งเวียนหนังสือภายใน – ภายนอกหน่วยงาน 100 ฉบับ/เดือน
6. สาเนาเอกสารที่ติดต่อราชการภายใน – ภายนอกหน่วยงาน 300ฉบับ/เดือน
7. คัดแยกจดหมายภายนอก (ราชการ) ทุกวันทาการ
8. ออกเลขหนังสือภายในหน่วยงาน ซึ่งประสงค์จะส่งไปรษณีย์แบบ EMS ลงทะเบียน และแบบตอบรับ
9. สรุปการขออนุมัติส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS ลงทะเบียน และแบบตอบรับรายเดือน
10. สรุปการใช้โทรสาร/โทรศัพท์ ของหมายเลข ๐-๒๒๙๘-๕๓๙๓
11. สแกนหนังสือภายในหน่วยงานเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 11 กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 – 12 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือส่งเอกสารการสมัครทาง Email : nuttaya.n2535@gmail.com