สพฐแจ้งจัดสรรอัตราว่างศึกษานิเทศก์รวม958อัตรา

แชร์เลย

สพฐ

สพฐ

ลิงค์: https://ehenx.com/2440/ หรือ
เรื่อง: แจ้งจัดสรรอัตราว่างศึกษานิเทศก์รวม958อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


สพฐ เปิดรับสมัครสอบศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ 958 อัตรา

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 1528 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายละเอียดดังนี้

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปกำหนดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 958 อัตรา นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก้ปัญหาการขาดอัตรากำลัง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเสนอ ก.ค.ศ. ขออนุมัตินำตำแหน่งข้าราชการครู ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2559 ในสถานศึกษาที่มีจำนวนอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และไม่สามารถนำอัตราเกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่น เสนอ ก.ค.ศ. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทดแทนตำแหน่งที่เกลี่ยไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณากำหนดจำนวนอัตรากำลังที่จะจัดสรรให้สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาตามความขาดแคลนอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีรายชื่อในบัญชีจัดสรรที่ส่งมาด้วย ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามจำนวนตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร โดยตำแหน่งเลขที่ที่ขอกำหนดต้องไม่ซ้ำกับตำแหน่งเลขที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน และเมื่อนับรวมอัตรากำลังที่มีอยู่กับอัตราที่ได้รับจัดสรรต้องไม่เินจำนวนตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด

2. จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย โดยมีผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan38hr@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลในแบบรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรวบรวมข้อมูลเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาโดยเร็ว และเนื่องจากการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้เป็นการวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม่สามารถนำอัตราดังกล่าวไปใช้สรรหาได้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 มีนาคม 2562

จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนบท้ายหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1528 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แจ้งจัดสรรอัตราว่าง ศึกษานิเทศก์ รวม 958 อัตรา

 

แจ้งจัดสรรอัตราว่าง ศึกษานิเทศก์ รวม 958 อัตรา

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ

แผนที่ | ประกาศ 1 |